WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Kaneu lai in, kapa in "Tawng aw" ci in hong sawl a, kapai nop loh ciangin, "Khamtawng aw" hongci hi. Kapai nop loh laitak ciangin, "Do Kham aw" hongci-a kapai nuam tuanloh ciangin, "Cin Do Kham aw" hongci hi. Tuazong pai nuam tuanlo kahih manin, amah hong pai in kataw hongsat hi. (By: Rev. Cin Do Kham, Ph.D)

Kei mimal nuntakpih leh kazuih pen, Pasian in mihingte hong piansakna bulpi in ama' thu zui-a, ama' deihna tawh kituak a, ama' sawlbang mangding bek ahihi. By: Prof. C. Thang Za Tuan, Ph.D.

Makai min puangam zawzen khat nahih leh na mipihte "hai lua, mawl lua teh" ci in koko nawn kei in. Ahai, amawl, athu manglo teng mah makaih zote makai takpi hipan a, nacihcih hong mang theipah te pen nang hong makaih hi gige hi. By: Evan. Lang Do Khup, Ph.D (Tualsuak Khuak)
 


Comments
Leave a Reply