WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Major Vungh Suan Thang (Retd.)
Chairman Tsp. Law and Order Restoration Council
(Topa kiangah, vai hong ciahsan Pu Vungh Suan Thang tangthu a tom in kong suaksak hi.) by a tupa Kam Dongh Mang.
Tu laitai tak teenna : No. 9/ 6 Flr.

Atawka Lane,

Tamwe Tsp. Yangon.
Pu Awn Za Kham leh Pi Ning Za Cing te sung pan in, July 20, 1951(Friday) ni-in, Saizang Khua ah suak hi.Suah pih unau 10 sung pan in, a sagih na hi.
State Primary School Saizang ah tan 4 dong kah in tan 5 pan tan 10 dong Tedim State High School ah kah a, 1970 kum in tan 10 (Matric) ong hi.
July 21, 1970 ni-in Medical Corps Centre (Mingalardon), Zato galkap sungah paltan lut. Galkapa sep kawmin Rangoon Workers College ah Eco(major) tawh kum khatna (First Year) kah hi.
January 21, 1973 ni-in, Sergeant Clerk ngah aa,No.35th Intantry Burma Regiment,Tayawaddy ah piang (move) hi. April 29, 1984 ni-in, Saizang khua a teeng Pa Vungh Za Kham leh Nu Dim Za Go te tanu upen Lia Thuam Za Ciin tawh kiteng aa,tanu 3 nei uh hi.

Tanu teng 1. Lia Cing Hau Vung (Yangon)

2. Nu Go Lun Cing (USA)+ Pa Cin Lam Dal te sung pan piang

(a) Tg. Suan Sian Sang leh

(b)Vung Lawh Nuam te nei uhhi.

3. Lia Dim En Niang (Yangon).

1982 kumin a (65)vei na OTS ah kah hi. May 27, 1983 ni-in 2nd Lieutenent, May 27, 1984 ni-in, Lieutenent, June 25,1987 ni-in Captain, September 1,1993 ni-in Major dong in, abanban in za khanna ngah hi. June 4, 1998 ni-in,minsiatna, buaina omlo in, cidam takin tawlnga (pension) aa, tu in Zangkong(Yangon) ah a zi ata tawh teeng uhhi. Pawlpi sungah,ahih theihzahin ki hel in Pasian na seem hi. Kumpi na lungkim huai tak in,a sep khit zawh ciang, a sih dong,(a nuntakna huu) a pia pa lak ni dong mah in, Pasian na seem hi.
Galkap a sep sungin, minsiatna omlo in, mite sepzah mite sepcia mah sem zo hi. Na sep a cihtakna hangin tungsiah ulian te in muang a hih manin October 1,1988 pan July 30, 1991 dong Chin State, Matupi Township LORC, Chairman seem hi.
Hong nusia Major Joseph Pu Vungh Suan Thang' motto :
1. Hanciam ding,thuman ding,citak ding.

2. Thu neu ciu ciau khat tungah, a citak mi-in,thu lian pipi ah zong citak pah in muan huai hi.

3. Hun te pammaih sa in,zat siam ding.

May 22,2014 (Thursday) ni-in, Dai tanna ki nei sak ding hi.

 


Comments
Leave a Reply