WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Na Nu aw nathei laai hiam?

 

 

Nu thawi khat in Tapa khatbek in amit tawh zong cimtak in en ngamlo himah leh, nuntaakna hamsalua mahmah ahihman in gamdang ah sumzong ding paisak a anuta un ki-it pipi in kikhen uhhi. Atapa gamdang atun tuunglam teng anu phawk mahmah ahihman in hopih thithe in sum zong khak pahpah hi. Kum 3-4 bang ongsawtciang Lawm leh gual minam tuamtuam ongnei baan ah minamdang zi ongnei ta hi. Azi lam te leh alawm agual ten Nu thawi tapa ahihlam atheiding uh maaizum ahihman in anu hopih ngamnawnlo in alawm agualte leh azi kiang ah kanu kapa mihau hi in hopih kuullo sum kakisap leh zong vaaikhak thei ing ci in zuau onggen ta hi.

A Nu zong katapa tuahphalo hiding ahihman ci in atapa sumkhaksa tengtawh ngun le kham khawng lei , ganta khawi cihbang in sum nameet bawl hi. Nikhat niciang atapa hamsatna ongtuak in thong ongkia ta hi. Azi leh alawm agualte in mi ginalopa ci in kuamah in ennuamlo in donlo uhhi. acihnading theilo ahihman in thong sungpan a Nu hopihding onghanciama, Nikhat a Nu tawh ongkihokha ta petpet uhhi. A kiholoh uh sawtlua mahmah ta minamdang te aw tamzaak zawlua ahihman in anu aw thei nawnlo in kua nahiam ci in tamveipi dongpha pha hi. Anu in napian na Na nu hing katapa mah nahiam ci in adot ciang umlo pipi in himah ingci in atuahsiatna teng genkhia hi.

Anu omtheilo ahihman in Aneih alamp teng zuak in asum neih kheempeuh tawh atapa omna gam ah pilna siamna neilo pipi in ongpai in atapa ongtan khia a thongsung pan ongpusuak ciang Anu taktak ahihlam mu ahihman in ngawngkawi in Nu aw ong itlua in kalungdam lua ci in kap hi. Anu in katapa aw Nangbel ong ngaizel ong mangngilh zel mahteh ahizong Na Nu in asun azan in kongsialden a mangngilh hun kongnei ngei kei hi. Tu in ongsuakta ta nahihman in nakhualzin pan nongkhak sumteng kana meetbawl tohtoh sum tampi omlaai hi zeekkhawm in nekhawm ni ci in atapa ciahpih, zikik guan in asum bawl nading sumbul kicingtak in pia hi.

Gamdang tung Zomi khangno pawlkhat te zong gamthupi gamnuam itunciang, minamdang lawm ineih ciang, namdang zi ineih ciang ipianna inu te kihozo nawnlo, ki hap gaihgaih  in  ipianna inu aw nangawn kithei nawnlo thei hi. Bangbang in holo daipih zumpih ngamlo in haphap phial taleeng ipianna inu te in itna bucing tawh thuak keeikaai in ong it veve a, ei ading in aneihsun, avaang , athupha te ongsitsak tinten laai hi cih iphawkding in thupi mahmah hi.

Lawm leh gual Zi, Sum leh leitung gualnopna tuamtuam te in inopsak sung bek ong it in tawmvei bek lungnopna ongpia thei a, Ipian na itunnu ahihleh athaneem hun, izawnhun, icihmawhhun, imaizumhun leh igiitnaatloh peen hun nangawn in ongnawkhin lo in ong itektek zaw uhhi.

Tua ahihman in Inu adam laai in ongkhol sak Sum le Paai aompah peekpaak keizong in athupha te isaan theinading in hopih tawntung a, Nu aw ken ong it ing icihna lahna in muhthei van letsong te leh ikam mahmah tawh theisak ciat ni ci in 2014 Nu ni ah Zomi kheempeuh kong hanthawn nuam hi.

Thang Khawm Pauzomi 

 


Comments
Leave a Reply