WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
PI ZEN KHUA DON’ HONG NUSIAT DAHPIHA LAI
Pi ZEN KHUA DON, Global Zomi Alliance makaipi Rev. Dr. Simon Pau Khan En’ angkawi, in 20 May 2014 in hong nusiatna hang in GZA Central Committee in nakpi tak in ka dah uh hi.
Pi ZEN KHUA DON hong nusiatna in Zomi te a ding in supna lianpi a hihi. A nuntak hun sung in Pasian, a pasal, a innkuanpih te leh a mipih te a ding in a nasep hoih te ki phawk tawntung ding hi. Hih leitung ah i kikhen hang in vantung ah nikhat ni ciang kimu kik ding cih upna a nei te i hihi. Leitung ah zi/nu/pi khat in hong nusiat man in vantung ah zi/nu/pi khat a nei i hihi.
Sia Enno a kipan in a dah a kap a tu leh ta te khempeuh tung ah Pasian hong piak hehnepna kicing hong tung tahen. Amen.

GZA Central Committee tangin,

Sd/-

Rev. Dr. Go Cin Zam

Assistant General Secretary

Global Zomi Alliance

25 May 2014

 


Comments
Leave a Reply