WWW.TUNGZANGNEWS.COM

Pilna

05/02/2014

0 Comments

 
Pilna tawh kisai dawlpi 6 in kikhen thei hi. Tuate anuai abang ahihi.


1. Thei,
2. Tel,
3. Zangthei,
4. Khinkhai thei,
5. Gawmtuah thei leh
6. A sia/apha khentel thei cih bangin dawlpi guk in kikhen hi. By: Prof. C. Thang Za Tuan, Ph.D. (Deputy Director General, Ministry of Education, Union of Myanmar)

Zomi ten pilna i zong masa nuam kei a, sum le pai peuh i zon masak manin, i khantohzia dik lo in, namdangte ipha zo kei hi. By: Bishop Felix Lian Khen Thang, J.C.D. (Diocese of Kalay, Roman Catholic Church)


Lai Siangtho sung i et tak ciangin, kumpi David in asih dingteh ata te' lak ah kumpiza dawl/zom/luah dingin Solomon natel khia hi. Solomon pen amau unau sungah ahai pen ahihi. Ahi zongin, Pasian tungah kiko in lungsim takpi tawh thu hong ngen hi. 

"Pasian aw, kami te ka ukzawh nadingin, a sia/pha khentel thei pilna hong pia in," ci-in thu ngen a, Pasian zong lungkim lua ahih manin, Leitung ah amah banga pil ding om nawnlo zah dongin Solomon tungah pilna napia hi. Solomon, Solomon, Solomon ci-in pilna tawh kisai ah min ngaih pen hongsuak hi.

-- 

Dal Sian Hung
Kuala Lumpur, Malaysia.
Mob: 011-1521-5972
Email: dalsianhung@gmail.com
Facebook: Dal Sian Hung
 


Comments
Leave a Reply