WWW.TUNGZANGNEWS.COM

Sihkohna

05/02/2014

0 Comments

 
Dear

Netters

Zan ni Zangkong Sanpiah Zatopi Tuhwantnah panin Pi Nem Khawm Awi (83)
in hong nusia hi. A tapa u pen Khai Khan Zam in hih zato ah sem hi.

Zing ciangin 9:00-10AM sung Yewey Khridtian han ah hun nung hun bawlna
om ding hi. Nipi ni tawh kituak ahih manin, A gal nuamte in Yewey han
delh pah aih keh 8:00AM in zato panin Yewey zuan ding uh hi. Mawtaw
kivaihawm lo cohna.

Sia Khen
 


Comments
Leave a Reply