WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
  1 Kawlgam leh UNO ah ZOMI kigelh ta - ZBC pen CBC ah akhel uh ciangin agualzo, eite tungah gualzo bangin kituat uh a, atak takin Chinmi akiamna hi a, athu gualzo-in mimal supna ngah uhi. Zomi pen Pasian lampi honsakna tawh UNO leh Kawlte zangin leitungbup theihpih dingin ma hong honsak hi.

2 Zomi min Mang Nawnlo Ding - Zo / Zomi akibangin zangkhawm thei leng hoih a, Zo ikici zongin Zomi ikici zongin ikikhen bawlbawl hangin akikhen theilote ihi hi. Puanlaisan, Tangcing leh Puabdum ngeina puan azangkhawmte ihi hi.

 

Zotungte in zong ei Zonik linlian zang uhi. Pianna pu Zo, atu ata asuan akhakte atam masiah Zote, Zosuante ihi a, minam khatcing hun ciangin Zomi ciin minam khat ihi ta hi.

 

3 Zo, Zite/Zosuan leh Zomi genciatna - Gentehna: Thawm pen Ka pupi min hi a atu ata asuan akhakte Thawmte hong kici a, azenzenin ngeina leh pau r atuam anei hiin Guite Tawmging Gualnam Sukte cihte tawh pauleham kitheilo, ngeina kibanglo atuam vilvel hileng Thawmmi kici ding hi.

 

Tua bangin pianna pupi Zo, atu atate Zote/Zosuan leh minam acin ciangin Zomi ihi hi. Kikhen bawlbawlse kei ni.

 

Lang Khan Khai

 

Zomi Times

 


Comments
Leave a Reply