WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
 

Zomi Media Forum Yangon ah nuamtak in kizo

July 5, 2014 ni in Yangon EBC Biakinn ah “Zomi Media Forum” lawhcing
takin kibawl zo hi cih thu kiza hi.

 

Sun nai 2:30 a kipan thukikupna le muhna te kihawmsawnna kibawl in
nitak 6:30 pm in lawhcing takin kizo hi. Kikupna sung ah, Zolai Laimal
gelhzia, Zomi Online Group mail zatzia, Laibubawlzia, Zolai le Zopau
mailam khuahun cih te vuicing takin kikupna kibawl thei hi.

 

Tua mun ah, ZOLUS, Zonu Tongluan, Zangkong Awging, Tongsan, Zingsol
Media te, Publication lam pan in “GRACE Printing House”, Sia Steven
Cin Za Khai(Cosmo), Zolai Simbu Committee pan Pu Dr. H.Gin En Cin, MIT
(Innsein) pan Rev. Mang Tungg Thang, Broadcasting Media lam pan Sia
Peter Mangpu, tulaitak in EBC Zolai Laisiangtho abawl Siate, Online
Media lam pan Chin World Media Web Technician Tg. Deric, Zozum pan Pu
Khup Mung, ZCD CEC pan Pu Hau Khai, Pu Suan Mang, te cih bangin Zomi
Media lam a vei mimal 20 kiim kihel thei uh hi.

 

Tongsan le Zingsol Media te mapangkhopna tawh akibawl hih Zomi Media
Forum pen a khat veina hi a, mailam ah zong a hun zui in bawl kik ding
hi cih thukiza hi.

Zingsol Media

 


Comments
Leave a Reply