WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Kaikuang Thu Tomcik… Zomite Hoihna 23 July 2014

Sente Kaikuang honkhat pen Kuang sung khat ah a pai’ khiat theihlohna
dingun Zomi mipilten koih uhhi.

Kawlgam te Kaikuang zong tua dan mah in koih uhhi. Zan khat thu in a
lamdang thu nih hong piang pah hi. Sente Kaikuangte pen a ki koihna
Kuang sungah khat zong om nawnlo in a si lah omlo in a pualam ah
suakta tak in om uhhi. Kawlgamte Kaikuang ahihleh a ki koihna Kuang
sungah Si khin uhhi.

Leitung mipil Zomi ten hih thu a kan uh ciangin Sente Kaikuangte pen a
ki koihna panin a pualam ah suakta tak in a om theihna uh hong mukhia
uhhi. Sente Kaikuang te pen a pualam ah suakta takin aom theihna
dingun khat khit khat ki ciangtoto, ki thuap toto in Kaikuang khat a
pai khiat theihna ding mun a tun ciang a banban in ki kaikhia zo uhhi
ci hi. A vekpi un ki thutuak uh ahih manin a gimlo omlo sidek zenin a
gim om mahta seleh suakta khin uhi. A vaihawmte thumang uhhi.

Kawlgamte Kaikuang ahihleh meetting keei uh aa, thukim khin hi na
pi-in khat khit khat a ki ciantoh teh a masa ding a ki tuhtawh, a
geelnuam a ki tuhtawh buai khengkhang uh ahih manin a vekpi un ki pet
gawp vet uh aa, a vekpi un a ki koihna Kuang sungah si khin uhhi ci
hi. Leitung mipil Zomite muhna ah ahihleh..gen suak vet ni…

Kawlgamte Kaikuang ahihleha khangto ding, a kahto ding omleh ki pet
pahpah uh ahih manin a vekpi un sih lawh uhhi. A vaihawm ten a panla
te pet pahpah, a hoihzaw ding a mu omleh a mit pet pahpah uhhi ci hi.
Sente Kaikuang te bel ki pum khat uh ahih manin suakta khawm, gim
khawm, sem khawm, geel khawm diamdiam uh ahih manin nuntakna ngah
uhhi.

 Sente Kaikuang pen Zogam panin a ci aki la hicih mipil ten mu khia
uhhi. Zomi te Kaikuang bangin Sente Kaikuang zong na ki pumkhat uh, na
ki thutuak uh, sem khawm, dawn khawm lialia uh hi ci hi.
Thawn Tuang

Zomi Angvaan
www.zomi-angvaan.blogspot.com
www.fb.com/zomiangvan

 


Comments
Leave a Reply