WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Leitung ah mihing nuntakna pen theihloh kikal in hazatna tawh hong kisiah thei thang om thei a, tua pen 'Guu' ahihi. Guu pen nam tampi om hi. Zusa guu bang pen zusa in anek khak phet in sipah leuleu hi. Tua mah bangin hazatna anei mi pawlkhat in 'guu' sawh in lampi tuamtuam panin mi bum uhhi.
 
1. Coffee sung pan guu,
2. An lak pan guu,
3. Zun thakna pan guu,
4. Huih dikna pan guu,
5. Puansilh nikten pan guu,
6. Photo pan guu,
7. Khut lam pan guu.
 
Pasian nasem pawlkhat pen ki haza in, Coffee haisung le an nekna peuh khawng panin, kibum mawk hi. Lawm kingai pawlkhat pen ahaza pawlkhat ten azunthakna khawng peuh panin bum mawk uh a, lawm ngai theilo in hai vakvak sak thei uhhi.
 
Gal kido pawlkhat pen agalte in mimuan zangin huih tawh bumlum thei uh a, puansilh 
nikten panin zong bumlum thei uhhi. Photo pan inzong bumlum thei uh a, khut lamen ten zong hong bumlum thei lua mahmah mawk lel uhhi. 
 
Mawhna nei kiuhkiuhlo Topa Jesu naleng Singlamteh tungah kikhai lum in sihiau hi. Ei mihing maimai te pen hong kibum leh asi theilua ihihi. Tua ahih manin, ikim ipam tawh khuasak nuntakzia ah pilvang kiukiau tek dingin iki hanthawn hi.
 
Leitung pen Pasian nasepna zong aom mah bangin Satan nasepna zong aom lua ahihi. Healing power nei khempeuh zong Pasian nasepna hikhin lo a, sihna athuak khat zong Pasian in gumlo, kemlo, huhlo, honkhialo cih pah ding hikhinlo hi.
 
Mihing khempeuh in hunkhat ciat kinei a, ihun atun ciangin bangci bangin bei ding cih bel kuaman genkholh theih hilo hi. Ahi zongin, hun nailopi a hong kisuam leh hong kibum cihte zong aom thei thu ahih manin, kidopzia ding ngaih sut huai hi.
 
Hih thu pen atuak kha pawlkhat tungtawn a kong suah khiat hi a, koi bangin koi munah bangci tuak khak cihte gen kasawm nawn kei hi. Kidop siamna pen zatui hoih pen hi a, kikep siamna pen amuan huai galkap lomtang sangin thupi zaw pek hi.
 
 
 
Dal Sian Hung

Kuala Lumpur, Malaysia.

Email:dalsianhung@gmail.com
Facebook:hung.pi.5@facebook.com
 


Comments
Leave a Reply