WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Pi Ngai Khan Cing (Dopmul beh; Kum 62) in 29 July 2014 (3:50am) in hong nusia hi. Amah pen, 

1) Rev. Khup Lian Mang (Pastor, Shalom EBC)' nau,

2) Rev. Dr. Do Suan Mung' nuphal (Azi' u/sanggam),

3) Pu Zam Za Mung (ZCD secretary)' sungnu, 

4) Nu Man Lam Niang (Pu Zam Za Mung' sungpinu)' pianna nu hi-in, lamkhat panin Pu Zam Za Mung te nupa adingin api uh suak hi.
USA a om, 

1) Pa Lian Khen Mang @ Suaipi (USA), 


2) Pa Kam Hau Pau' sungnu Nu Don Ngaih Hau(korea) te pianna nu zong ahihi.

Tuni sun nai 1:00 pm in Yangon Zyiwai han ah kivui ding hi. Anai agamla a om adah akap Innkuan te' tungah ih biak Pasian in hehnepna hong piaksak tahen! Amen.


Pu Pau Lun Minthang (ZCD ai-tangin)

Source: Zomi Nam

Time: July 31, 2014 3:09

__._,_._____,_._,___

 


Comments
Leave a Reply