WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Dear: All Zomi Nam

 July - 6-2014 ni in ZOMI DEVELOPMENT FOUNDATION - ZDF Pan Haiciin
Khua ah Zomi Zato khat hong in Zato a' a ki sam Zatui Zaha te puak
kawm in Khua (11)Zomi Mipi Khawmpi "Zomi Clinic Haiciin Area
Conference" khat bawl khawm uh hi.

A Hun - 2:00pm pan 6:30pm
A Mun - Haiciin Baptist Church,ZBCM

Announcer : 1. Kennedy Tawngpie (Animation Program)
                        2.Lia Mang Hoih Cing ( Hoih Pi)
Recording Secretary : Pa Kam Za En (Haiciin ZCD President)
Video camera : V Suan no & Piangpi
Conference kah mi : 213
Key Board : Tual Za Khup
Mipi Lasak na : " Topa ei din' hoih na e"
Conference Honna Thungen : Rev. Pau Sian Kham
                                          Mipi Khutbeng ziahziah in
conference ki pan hi.
1. MEL KI LAHNA : Pa Kham Za Khup
                             a. Pu Paul Pau
                             b. Pi Kang Cing
                             c. Sia Mung
                             d. Pa Thawn
2. SPECIAL NUMBER Lasakna : "Galdot Zolei" by V Suan no leh a lawm te
3. HUN HON THUGEN NA : Pu Thang Khang Mang ( Haiciin Chief)
4. ZINPI PA THUGEN NA : Pu Paul Pau ( ZDF Founder)
                                          Pu Paul Pau in Zomi te a
vei na leh Zomi te a ding SALPHA NASEP asepna te a ki cingin hong gen
in mipi mit hong vaksak in tha ki ngah mahmah hi.
                                          Zomi te khantoh na ding a
thupi masa ahi Cidamna tawh kisai-in Zogam ai tang in Haiciin khua
phualpi ding a hong teelna leh muan leh suan a hihna hong pulak in
nasep ma ban ding, A Khawnkhawng Zato lamna ding, Haiciin khua ukna
Khua (11) te in inntek a mapan khop ding, a zia azam te hong pulak in
tavuan lianpi neihna hong theisak in hih nasep ih zawh nak leh mailam
ah lametna limci zaw te hong musak in thakingah mahmah hi.Tua bek hilo
in Haiciin A khawnkhawng Zato lam na ding a tawphah in Ks 100000/
zongh a sum tangh in hong pia ahih man in mipi tha ngah lungdam lua in
khut ki beng ziahziah hi.
Hih tawh ki zui in Conference kah mipi in zong kamciam ki pia in Ks.
280000/- , Rs. 5300/- leh Singpek/zawl/Sik Khuam taw/Siktu
kilh/Kawmhek te ki ngah hi.
I maban ah Zogam ai in sangnau pang 10, Siavuan 2 leh pilsin sangkah,
Zato lam cih bang in maban hong makaih ding sangnau pang zong nei ih
hihna hong pulak hi.

5. ZATO LAM NA DING VAI :- Pa Kam Za En
             ZATO lam ding ih lunggulhna hong gen in mipi leh khua ai
tang a hong kah khua hausa ten' zongh thupi sa in lamding in thu kim
beklo in kam ciam ki pia pah ziahziah a hihi.

6.  HAICIIN KHUA KIIM ZATO HUAM KHUA TE
     1. Haiciin                  7.Bualtal(Kawl Nuai)
    2. Selbung                 8. Tual Khiang
    3. Lingthuk               9.Khuaivum
    4.Sekpi                     10.Tuivelzang
    5.Suangbem           11.Pangmual  khua te a hihi.
    6.Tongciin

7. ZATO COMMITTEE PAN THUGEN NA: By Kham Za Khup
                     Hih Zato pen hanciam a ih lam ding ih thu kimna
pen thumu te ih hihna hi a, a mun a mual ih neih hang in sum leh paai
tha leh ngal ih san ding a hih man in mundang muan leh suan te, Zomi
kipawl na lian te ah huhna nget ding in hoih kisa in ki thu kim hi.
Hih tawh ki sai in mai ah geel toh ding in ki koih hi. Tua ciang, Zato
inn neihma sung Zatui te koi ah koih ding cih tawh ki sai in inn awng
saptheih ding a om leh zon ding in ki thu kim hi.

8. SANG SIAPI PA THUGEN NA
                     Hih bang khantohna ding in kal masa hong suanpih
makai te thupi sakna, mipi lawp tak a sep huai a hihna te leh khua kim
leh paam in buak huan a kisapna te hong gen in tha ki ngah mahmah hi.

9.PI KANG CING DEIHSAK THUGEN NA
                     Hih bang ZOGAM itna Zato pen amasa beel hi a, ih
cihtak ih thuman nak leh maban limci mahmah a hih dan te hong gen in
tha ki ngah mahmah hi.

10. HUN ZAWH NA
                     Hun zawhna ding in ZOGAM LAPI mipi-in ZOGAM dial
khai' mai ah kun in kisa ziahziah a, ZBCM Asst. Pastor Pau Khan Sing
in hunzawh lungdam kohna hong nei in thu kikup khawmpi Conference
nuam tak ki zo siang hi.
                    Hih tawh kisai in Zogam leh Zomi veina nei ih om
leh Haiciin Zato Committee te tung ah ki zom thei hi.
Contact = +95(0)947173493   Pa Kham Za Khup
President (Haiciin Zato Committee)


By Kennedy Tawngpie
    Secretary
ZOMI ITNA ZATO
   HAICIIN
 


Comments
Leave a Reply