WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Zomi ulenau nulepa te aw
August 22-24 sung Singapore ah Kawlgam ai tang in Tchouk Ball kimawl ding in Zomi vive kikuan khia ding hi. Hih kimawlna pen Kawlgam ading in Zomi ten athei masa pen ih hih man in Kawlgam aitang in aki kuan khia thei ih suak hi. Zomi Khangno te pattah nop luat man bek hi in kumpi tung pan huhna sum kingah lo hi mah leh makai ten amau ang ip sawk a kikuan khia ding hi. Huhna hong pia 4 leh 5 te tung zong kilungdam mahmah a asawtlo in kuan khiat hong hun ta ding ahih man in sum tha tawh ahi zong in thungetna tawh ahi zong in nong panpih nading un kong ngen uh hi. Apai ding teng anuai a bang hi.
01. Pa. Do Khan Khup Manager Pu. Thang Cin Kap (late) Tungtuang
02. Pa. Mung Thawn Khai Assist Manager Pu. Thang Cin Kap (late) Tungtuang
03. Pa. Kam Suan Mung (In’t Ref) Pu. Khan Do Thalmual
04. Pa. Vung Za Khup (In’t Ref) Pu. Khual Za Cin Heilei
05. Pa. Sian Hang (Coach) Pu. Suah Za Dal Phaiza
06. Tg. Lian Kim Mung (Assist Coach) Pu. Thang Cin Kap (late) Tungtuang
07. Nu. Cingh Pi (Physio/Medical) Pu. Khai Za Dal Pum Va
08. Nu. Cing Khawm Lun (Physio/Medical) Pu Kam Khan Dal (late) Heilei
09. Tg. Mang Cung Lian Player Pu. Van Lal Sawm Tiahdal
10. Tg. Kai Sian Lian Player Pu. Thang Za Vungh Dolluang
11. Tg. Khual Suan Mung Player Pu. Thang Khaw Cin Mualnuam
12. Tg. Do Khai Player Pu. Hau Cin Thawng Thuklai
13. Tg. Mung Sian Muan Player Pu. Dong Lian Mang Kapteel
14. Tg. Thawn Suan Muang Player Pu. Thang Suan Kham Cikha
15. Tg. Thang Hon Lian Player Pu. Nang Khan Cin Heilei
16. Tg. Pau Lian Tuang Player Pu. Vungh Khan Lian Suangzang
Thu kician a thei nuam te ahi zong Minam ading a kuan khia te ading in huhna sum apia nuam ih om khak leh Pa Do Khan Khup (phone-095075024) ah thu kiza ni.
Myanmar Tchouk Ball team ai tang in,
Kam Suan Mung
Secretary
ZYA
Kalaymyo.
 


Comments
Leave a Reply