WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Dear all,

Tuni in Zogam bup thunget nang, Taingen mual dawn ah a ki lamh, innpi adingin $820 kei kiang ah hong kipiateng Rev.Nang Khai ngah ding in Kawlgam ah ka khak khin ta hi. Kei khut sung ah hong pia teng,

1. Suang Hoih khua mi
    Dallas,USA ah a teeng...................$120
2. Tong Sial khua mi
    Dallas USA ah a teeng...................$100
3. Thuklai khua mi  ( MUANG )
    Dallas,USA ....................................$100
4. Thuklai khua mi ( Khan Khai )
    Tulsa ah a teeng.............................$100
5. ZOMI Mission Church
    ( Fort Worth, TX )............................$200
6. Rev.Thang Za Kap ( Lophei khua)
    Kentucky, USA ah a teeng..............$200
           A KI GAWM..............................$820

A pia nuam lai te in kei kiang ah hong pia le uh cin PYa khat zong lam kal ah mangthangh lo ding hi. I Zogam thunget innpi ading in Leibat tampi nei khin ta uh a, kiman zo nai lo hi. Thupha dawh na ding in a hoih pen pen hun a hihi.


 


Comments
Leave a Reply