WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Zogam pan gamdang i tunciang thupha ngah kisa kha Zomi teGuai …

Zomi sung pen ka om munpan ka etet ciang in khat veivei ciang lam khat pan hoih bang saam na ven pathauh huaika sak hun zong om zelzelsim tham hi.

Zomi sung ah pen a hikhinsa khat pen pahtawi na pen thupi mahmah hi tua lam sang ah zomi te pen ki cing ciding ih hiam aw ki zen zawci ding a etlawm bel a et lawm a hihi.

Zomi ten pen a kipan nailo khat geltawm lamsial tawmding cih dan leh muh na tangzaai leh muhna pi cing taktak a ngai kitam taktak sa nailo mai ka hiam ai keh keimuh na in baanzo lo zaw ai ham khat veivei ciang ka cih hun om zel hi. Zogam pan gamdang i tun uh ciang a gam dang lambekbek mah ah pan la pah i zogam ah miten panmun na lala ta zomi ka hih man in mi gam milei pen ka gam ka lei ka ci thei kei aa ka zanzaal mang ciang in zong zogam lei tang mah ah ka gam tata hi.

Inn gua hahlo gam guahah i suak takpi ta uh aa migam mi lei ah vasa te bang in bu itomzo ta uh hi. ngaih sun taktak leng kawlkum pi huai ham na sang in zomi te huai ham duh hopna lian zaw pek ka sa mai aa zogam lei tang a pau thei khat hi zen leh aw a gen nop tam sam in ciai maw.

Thu gen leng lah zomi te thupha ngah minam ki cici pasian thu gen ding takpi te zong ei gam ei lei aa pasian thuhong puakte lam ah ki ut zaw sim ka sa ta mai aa zogam ah pasian thugen a vak kawikawi pen pasian na sem 10% lakpan 4%bek i om zotam hun bei sa te zong enen leng ka zogam lei tang ah khasiat huai lung len huai lai nat huai pathauh huai na vive lak pan ka zopau na san bang tan vei ciang sanglai ah hong om zo lai zen tam maw…?

Singdang gam lei pan gia bang hong zun nung zogam i cihcih hang in lah i tuding ciang dong en nai kei leng i tate na san in zopau zolai na san hong thei zo nawn lo kawllai cih tha dah mailam ding khimbang zing sa mai ingh ka zogam lei zaw.

DK Khai
dkkhai@gmail.com

 


Comments
Leave a Reply