WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
  Tuni 7/9/2014 Sunday nitak lam 3:00 in Civil Hospital Aizawl ah Zomi Innkuan in damlo velna kinei hi.Damlo te 1.Pa Nang Khan Hau k.23 s/o En Za Hang Ngennung khua,tun Bawngkawn Aizawl anatna Malaria PF 2.Nu Cing Lawh Vung k.36 d/o Neng Khaw Kam Thuampui Aizawl natna sinna leh atuamtuam 3.Nu Cing Sian Nuam k.45 w/o Gin Za Pau Damveng Hnahlan natna gilsungna 4.Nu Zam Khaw Cing k.63 Kap Nang Sesih khua natna gilsung leh gawlsungna
 Natna in atuamcip Zovon tawi te hongdam nangin thungetna tawh ih o

mna ciatpanin vehciatni.Damlo vehna a hongpai  khempeuh tungah Innkuan min tawh lungdam kong ko uhhi.Zomi Innkuan Aizawl Nangtawng
 


Comments
Leave a Reply