WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Tuni September 14, 2014(Sunday) Kawlgam hun (3:00am) in Tungzang khua Pa Tuang Khan Thang in cancer natna tawh Yangon zatopi pan hong nusia hi. A luang hawm pen tuni mahin Motor tawh Tungzang khua ah pua suak pah ding ci hi. A nusiat a zi atate le adah akap khempeuh Topa kha in na hehnem ta peuh hen. 


A dah a kap a lungleng khua ngai khempeuh Topa khasiangtho in hong hehnem ta hen a nusiat innkuan pihte ading thu ngetna ah phawk ni.

Dahna lianpi,
TZN
 


Comments
Leave a Reply