WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Min le beh: Nu Ciang Hau Cing (kum 63). Hatzaw
Sihni:September 10,2014
Kivui niding: Sep 13,2014
Natna: Zun/Sikhum.

Nu le Pa: Pu Gin Za Dal le Pi Lam Ngaih Vung

Suahpih sanggam:
1. Siapi Tual Lian Thang.
2. Pa. Nang Khan Kham - Ygn
3. Pa. Khup Cin Kam - USA
4. Pa. Thang Lian Thawng - USA
5. Nu. Pum Lian Niang - Tedim
6. Rev. Thang Khan Khai - Philippine
7. Nu. Don Khan Nuam - USA
8. Pa. En Cin Mang - USA

Pu teteng na omnaciat uah Pasian in hong hehnem ciat hen.

Dendeuh ciang in Ygn a om Pu Khamboih le ka u Mangciau te nupa Tung Tuang ah vaciahto ding uhhi.

Hongdahpih,
zambawi
Go Cin Zam

 


Comments
Leave a Reply