WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Zomi U le Nau,
 
Hong tung ding October 02, 2014 ni-in Khuado Pawi leh Cultural Festival Tedim Chin Innpi, Lanva khua ah kibawl ding hi. Hunzeekna hunpi nih in kikhen ding hi.
 
Amasa nai 11:00am in kipan ding a, tua hun pen Cultural Dance lahna, tradional dress tawh Couple Show leh i Zomi nam puante zatzia lahna hi ding hi.
 
Tua banah pawi hun sungin Red Carpet Photo Shoot leh Traditional Dress Modified hoih pen zonna TCSA saina in om ding hi.
I Zomi Khuado Pawi hong siim ta un.
 
Hun nihna pen 2:00pm in kipan ding hi. Hih hunah anuai-a Ulian tengin thu genna nei ding hi.
 
1. Pu Thangso Baite (MP, Lok Sabha)
 
2. Pu Thang Lian Pau (President, ZRO)
 
3. Pu Dr. Neng Ngaih Lian (President, TCU)
 
Note: Hih Pawipi pen Tedim Chin Cultural Club te' inntekna tawh kibawl ding pawi ahihi. Tedim Chin cih citciat pen hunkhat lai in, Chin State pan Tedim kampaute Lamka ah khuasa in ana om toh uh ciangin, Chin State min tamsak in Tedim Khuapi tawisang nopna tawh Tedim Chin ci in, Zomi Council nuai-ah namkee khat in nading uhhi.
 
Gentehna khat genbeh hitaleng, Dr. Dal Lian Haokip bangpen Tedim Chin ah inntek mahmah khat hi-in, Haokip cih bilbel pen Kuki namkee sungah beh phungpi khat hita leuleu a, Kuki kipawlna ah zong thudotpi khat mah in ana neih tawntung uh ahihi. Tua ahih manin, Myanmar ah Zomi leh India ah Zomite pen abul atengin kikan taktak hileng, Sisan gui kizom vive ihihi.
 
 
Source:
 
Infomation & Publicity, 
TEDIM CHIN CULTURAL CLUB.
Posted:

Dal Sian Hung
Kuala Lumpur, Malaysia.
 


Comments
Leave a Reply