WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Dear Zomi Khempeuh;

Zomi Lasiam a hi Sia V C Mang i a pian na a nu in 17.9.2014 nitak 8:40 PM in a pian na Anlangh khua pan in ong nusia cih thu ki za a hihman in a nu siat a tu a ta khempeuh heh nem siam pa Khasiangtho in ong heh nep sak ta hen!  Thawh kik ni zingsang ciang a ki mu kik dg in sian in ong siam tahen!

Sia V C Mang pen tulai tak USA gam sung teng ah a mi pih Zomi te a thu a la tawh tha pia in a om lai tak a hih man in thu nget na tawh nak pi tak in phawk ciat ni.

Dah Na Pu Lak
Sia Thang Neu
Yangon

 


Comments
Leave a Reply