WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Picture
Dear a zahtakhuai Zomi pih khempeuh
 A beisa September 17..2014 nitak 8:40 PM ( Myanmar time ) hun lamet loh laitakin Pi Cin Khaw Dim ( Zomi lasiam VC Mang pianna tuunnu ) kei a dingin kani Cinno in a tenna Anlangh khua panin a it mahmah a a tu a ta, a sanggam teng leh a khuapih tuipih teng nusia in tawntung nuntakna gungal lam zuandingin a lei nuntakna ong beisan ta cihthu i zak manin nakpitak in i dah hi. ka ni pen thanuam, kizen leh a zaaidam mahmah, a palsal a sanggam teng, a tu a ta teng itna tak tawh a huaisiam mahmah zi hoih, sanggam hoih, nu hoih, ko a dingin ka ni it mahmah uh a hihi. ka ni uh pen natna gillua a neih loh hangin a thazawm zawh sawtta in a hizongin a ma ngap khopkhop in a tu te kem kawm leh innna a hih zawhzahzah sem in a khuasak laitak in a tha kiam vat in hibangin lamet hetloh laitaka ong nusia a hihi.

 Ka ni un ong nusiat hangin a tu a ta teng tungah lungkim mahmah leh a diak in tulaitaka USA Zomi tekiang Pasian minphata ong zin kawikawi VC Mang te innkuan a dingin a pianna a nu laitan laitak a geiah a omtheihloh hangin a kilungkimsak mahmah ding uh a hihi. khua khat ah a omkhoploh uh hangin kawlpi panin a lim a al a duh a nek zawh ding puak/ khak tangtangin a pianna a nu a lungkimsak mahmah innkuan a hilam uh ka telpih uh hi. 

Leitung ci leh sa tawh i ngaihsut ciangin pianna nu in ong nusia a a luangzong namsia nailo in a tapa khat in mipi mai ah lasa a ot keei dingpen VC Mang a dingin vai hamsapi ongsuak hi. a hizongin Pasian gamzai nadinga, Pasian minthan nading nasepna maban te a hi ong tungding September 20, 2014 ( Saturday ) nitaka Tulsa khuapi ZBCM biakinn ah a kibawl ding VC Mang Live Show leh USA gamsung a zinlai nading maban te khawllo a huhpa khasiangtho tha tawh zopsuakdingin khentatna ong nei khin hi. ei a mipih aci a sapih a sisanpih Zomi tengin zong i hih theihzahin thapia, panpih leh thungetna tawh i phawktek ding zong kong ngenphapha nuam uh hi. ka ni uh ong nusiatna hanga a dah a kap, a lungleng khuangai khempeuh huhpa khasiangtho in a makiangpana ongpai a bucing hehnepna ongpia tektahen. ni aw ong ngai mahmah ungh ei. thawhkikni zingsangciang i kimuh kik kaal ding ngaklah ungh.


Pi Cin Khaw Dim pianpih sanggam teng

1. Pi Ngem  Khaw Dim ( late ) + Pu Dong Khaw Gin ( late ) Anlangh
2. Pu Thuam Khan Kap + Daw Tin ( late ) Yangon ( S. Dagon )
3. Pi. Niang Za Dim ( late ) Pu Thang Khan Suan ( late ) Anlangh
4. Pu Thang Khan Go ( late )
5. Pi Thang khaw Man ( late ) + Pu Kai Za Cin, Tahan, kalaymyo
6. Pi Cin Khaw Dim (late ) + Pu Am Za Thang ( late ) Anlangh
7. Pi Dim Man Cing + Pu Thang Za Tun ( late ) Sakollam, Tedim
8. Pi Ciin Za Man + pu Kai Za Tung ( RTC, Kalaymyo
9. Pu Thuam Za Sing + pi Ciin Lian Vung, Sweden
10. Pu Pau Khan Nang + Pi Ciin Khaw Cing, USA, Sawm Lian te innkuan
11. Pu Kap Khaw Pau + Nu Gin Khan Cing ( late ) New Delhi, India

Pi Cin Khaw Dim ta teng


1. Pa Tuan Tul Khup + Nu Ciang Za Dim Vapar, Mizoram
2. Pa Kap Za Dal, Myitkyina, Kachin State
3. Pa Nang Suan Lian Mung + Nu Nem Deih piang, Sakollam, Tedim
4. Nu Dim Khawm Cing, Vapar, Mizoram
5. Pa Vungh Cin Mang + Nu Awi Khan Dim ,RTC, Kalaymyo( tawmvei USA )
6. Pa Sing Sian Gin + Nu Niang Khan Dim Pune, India 
7. Pa Thang Sian Sut + Ning Nem Kim, Anlangh
8. Pa Tun Suan Lek + Nu Dim Suan Lun, Malaysia
9. Pa Ciin Go Tuang + Nu Niang Man Cing, USA

Lunglen khuangaihna lianpi tawh
Ong nusiat a innkuanpih teng taang'in
 A nau Pu Pau Khan Nang( Pu Tawng Nang )te innkuan
USA
 


Comments
Leave a Reply