WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 

Dear All,

Tuzingsang lam in Email thu kizakna ah Siapi Enno' sisanlua in zato tung cih thupi pen silua hilo zaw-in, anne zolo-in luakhia-a tua tawh zato tung hizaw hi. 

A thu-ah Siapi Enno tapaneu pen ahi, Pa Nungbawite innkuan in Pasian thupha piakna tawh USA gam hong din'khiat ding nitaak in innkuan annekkhopna nei uha, tua nitaak in ngaihsunzah in anne zolo bekthamloin, an a nek bangbang luakhiakik ahih manin zato ah kilaak uh hi. Zato atun'uh ciangin siavuante'n zato na lumsak suak dan hituak hi. Pasian in ih thungetnate hong dawngin tu mahmah thu kizakkikna ah buhciim ne zota aa, asawtlo in zato pan tuakta dinghi cih thu kizakik ahih manin Pasian hehpihna i phat hi.(Atanu Niang tung pan thu kizakna ahi hi).

Topa Pasian in i thungetnate hong dawnglai henla, Siapa cidam khansau-in kumtampi Topa' leenggah huan sungah ma hong pang zolai ta hen. Amen.

Topa itna sungah,

Thangno leh Donkawite Innkuan
Florida
-- 

Kham Do Thang
2762 Lantana Road, Apt. 311
Lantana, Florida 33462
Cell Phone (561) 707- 8729 
www.mmcflorida.com
 


Comments
Leave a Reply