WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Zomi Pasian thu zui teng; Mercy Man Khan Niang ong nusiat na tawh
kisai in,a Pasal Rev.Zam Khan Thang leh Zomi khempeuh a ding supna
lianpi khat hi.Sia Zam Thang a hih leh a piang thak mahmah Pastor khat
a hih man in ki hehnem zo ding in um ing.Topa theih pihna leh phalna
omlo in a piang hilo cih tel siam tek ni.

Hih Sia nu pen Pasian nasem Zomi pasal numei khempeuh lak ah mi
lamdang mahmah khat hi in,Idea thak tawh mipi lam ong lak khin hi,mi
zong a pattah sa tampi om khin in thei ing.A si a bei hang in a sepna
sa te mangthang lo ding hi.

Zomi thu zui te leh Pasian na sem te kua bang ki sam zaw? Sia mah Man
niang pen hun khat lai in ZBC dong ah numei te makaih in na lian tampi
a sem ngei hi in,a khan khiatna Mother Church,CMBC (CJC, Tedim) hi in,
a pa khang aki pan pawlpi upa inn tek mahmah te suan leh khak zong hi
lai hi.Bang hang in,makai hoih tampi Pasian nasem ten a ma pawlpi leh
ih gam sung ah kip zolo cih ngaih sut huai zong sa ing.Sia nu pen a
lamdang na khat ah Creative idea nei hi in ZBC a sep lai aki pan ngaih
sutna thak tawh mipi ong makaih den khat mi pam maih khat hi.

Tua ahih leh a mah bek zong hi lo mi pam maih Pastor tampi tak ten
pawlpi leh ih gam bang hang in ong taisan mawk uh hiam? Ei a mipi
mahmah in zong Pastor hoih te kem thei lo maw,kem zolo maw,deih lo
maw? Ih Pastor te mahmah in zong ih pawlpi leh ih gam ong vei zolo zaw
maw ?a hang khat om kha ding cih ngaih sut huai sa ing,zong ngiah sut
hun ta sa lai ing.Mipil cih pen pilna ki demna om ngei lo hi na ven a
ki sem ngei nailo,a piang ngei nai lo te a sem khia te mipil dan hi
zaw in ngaih sun ing. Dahna kawmkal sung pan-Kamlian ( Zomi sung ah
Pasian nasem a muibun mahmah,Pasian zat te hon khat mundang gamdang ah
tampi in ong taisan lua ka sak man hi, kei guak in mi hoih Pasian
nasem te ka lung gulh luat man hi.)
 


Comments
Leave a Reply