WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Tedim - August 22

Meiphelh Zum Leh Mawtaw Koih Nading Innpi : Tedim khuapi, Khualai veng a om Meiphelh zum inn ding leh mawtaw koih nadingin Pu Tunta’ Company in dawl nih apha innpi hoih mahmah khat Ks. 1600,00000/- tawh kumpi tung pan alamsan laitak ahi hi.

Meiphelh Nasemte’ Omna Ding Inn: Meiphelh nasemte’ om nadingin Ka Zaitha Company in Ks. 500,00000/- tawh inn khat, My Sunflower Company in Ks. 450,00000/- tawh inn khat mah alamsan lai tak hi hi.

Tedim Upadi Zum Inn Ding: Ka Zaitha Company in Ks. 200,00000/- tawh Upadi zum inn ding khat Kam Hau tualpi sak zangah alamsan laitak ahi hi. (Pian Lian)
__._,_.___
 


Comments
Leave a Reply