WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Zomi it teng ; Zomi te sungah Gam makai leh mipil tampi te Sep khiatna tampi om khin Lungdam huai mahmah hi .                          

   A hih hang in thu neihna tawh Lampi,Lei sum leh pai tawh huhna te sang in Ih minam a ding a mang thei lo tangthu ah om den ding Sep khiat na te thupi  zaw hiTua te in,Panglong thu Kimna let mat thu Pu Thawng Za Khup,Zomi namni ong Piang sak Pu Mang Tung Nung, ZBC ong phuan khia Rev. Hau Go , Sagaing Taizinta sang ah tuni dong Zolai sin theihna Pu Put Paa (Chin Usi). cih leh General Ne Win a vui a tang tawh langpang masa Pu Thual Zen  cih te mu ing.    Hun thak leuleu sung ah Leitung buppi leh Kawlgam ah mi ong theih pih Politics ah tuni dong Kum 25 a ding tang ZNC/ ZCD leh UNO dong ah din mun ong la ZOMI INN KUAN USA te om pan in mu ing .         

         Kamlian ( muh na dan tuamtuam cini) 

 


Comments

11/30/2016 23:51

The Swarm Intelligence software by Dr. Steven Francis is a SCAM-FREE trading app. We have chosen not to blacklist it in our fair and impartial ...

ReplyLeave a Reply