WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
India gam Manipur State, Zomite' sungah Zomi Khangno Kipawlna (ZYA) maban manawtto zelin, abeisa September 1,2014 ni-in Suangdawh khua ah ZYA Kapkhovung Block Office zumkhen honna nei uh a, Zinmangpi akicial Pu Thang Lian Pau (President- ZRO) in zum inn honna nei-in, Pastor Let Za Thang Guite (Area Pastor of EBC Suangdawh)in Topa' tungah ap-na nei cih kiza hi.

Tua banah Upa(Dr) G.Chinkholian (Chief of Suangdawh) zong Guest of Honour in kihel a, Chief Host in T.Goukhomang (President, ZYA Gen HQ) leh Guest of Honour Lungthul MDC tangin T.Kam Za Cin te kihelthei uh hi. Functional President in Pu Gin Suan Hau (MLA Singngat A/C) zong kihelthei hi. ZYA office hon ma deuhin PHED in Centre fund NRDWP zanga Suangdoh Water Supply Scheme(Tanky) kibawl pen Pu Gin Suan Hau (MLA) in honna nei in, Chief Host in Upa (Dr) G.Chin Kho Lian kihel hi. Functional President in Thonglet Baite, EE/ PHED/CCPur, Guests of Honour in Zam Lun Mung (Contractor), banah Lian Za Pau Samte (President, SSPP Gen HQ), T.Kamzachin leh T.Goukhomang, (President, ZYA Gen HQ)te pang uh a, Special Invitee in Pu Thang Lian Pau (President, ZRO) in pang hi.


ZYA Block office leh Water Supply scheme honna hunpi pen Suangdawh Community Hall sung mipi kikhopna sungah ZRO President Pu Thanglianpau @ Sia Pau in a thugenna ah, " Haksatna na tuah hun ciang bekin lawm deihte hi loin, lungdam hun ciangin zong lawm kisam hi" ci-in genkhia hi. Abeisa 1997-98 hun lai in no Paite-te’ ci-in hong kisap le Paite kici Zomi i hi ve le, Vaiphei’ hong ci leh ei Zosuante i ci hi. Tua ahih manin tu in bang dinmun ah i om ta hiam? ci-in mipite tungah dotna nei hi. Manipur -Churachadpur sunga Zomite' buai hun lai a, i kahna khitui gahte tu in Pasian in hong gualzawhpih in Siamsinna pawl (Student)lam ah ZSF hong pia ta hi. Bang hangin ZSF cih a kigen ciangin ko Zillai, ko Khangthak Zuunpawl, ko Siamsin pawlte, ko Sangnaupangte ci tuam sese ding i hiam? cih thute dotna neih beh hi.

ZRO President in a gen behna ah," Pasian in ZYA thupha hong pia semsem ahihna tawh kizui in, Zomi maban ah hatzaw a i kalsuanna dingin i dah i kah hun ciang bek ading Lawm (Friend) deihte hilo in, i lungdam hun le gualzawh hun in zong Lawm (Friend) a deih minmte hih sawmin, ei ipumpi i it bangin, minampihte it hun mahmah ta hi" cih nasiatak gen hi. Hih ZYA Suangdawh zunkhen honna le Water Supply Scheme honna ah mipi tampitak paikhawm uh a, Bawng 2 le Vok 1 tawh nitak anvaakna nasiatak kinei cih kiza hi.

src: Phualva Times

 


Comments
Leave a Reply