WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 

 Zomi it teng;  1962- kum Tawlanzi kumpi (General Ne Win)  Gam buppi
thu neihna teng ong lak khit teh State teng ki ukna thak khat ong bawl
in,ei zong Chin Speacial Division zong CHIN USI cih ki ukna min ong
pua sak a,Tua hun lai in Tavuan nei Pu Son Kho Lian leh Pu Put Paa te
makai in KHUA DO PAWI ci in October Sang khak tawh ki tuak in zum khak
zong (Chin state) sung ah ki nei ngei hi,Zozum pan Calendar zong ong
bawl uh a, ki san sak  in sang  leh zum teng ki khak hi.ZOGAM BUPPI IN
Khua Do pawi ci in ki zang den a namdang ten zong Khua Do pawi mah ci
in ong zui ciat uhi.

 A hih hang hun ong ki khel toto in,Sal lungsim nei pawl khat in, hi
kammal Tedim lam ta in ong ngaih sun uh a,Zogam (Chin State) sung ah
ki zanglo kam mal namdang ta a hi ,Kuah tit saapuai cih kammal ong lim
zat dan uhi.A taktak in bel namdang te kammal sang Zogam (Chin state)
sung a ki zang nam khat peuhpeuh te pau tawh kilo min deih huai zaw
hi.

 Khua min,Pawi min, mite min,cih te a tam zaw namdang te tel baih ding
ci- in KILEK
 (Translate ) ki bawl om pha lo zaw hi.

 Kuakua in bangbang a ci zong ZOMI hi ing a kici ten KHUA DO mah cini,
Pawi ih cihcih kammal zong Kawl pau hi lailai mawk.KHUA DO ci in a
nungah Pawi zong ci nawn kei mai leng hoih sa lai ing. kamlian (Khua
Do vai lung hi mawhna tawh)
__._,_.___
 


Comments
Leave a Reply