WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
ZOMI IT TENG; Tedim khua ,Myoma veng a teng Pu Kham Khua Gin ong nusiatna hang in,a nusiat a zi a ta,tute  teng tawh a ki bang in  ong dah pih ing,huhpa Kha Siangtho in ong heh nem ciat ta hen.Topa theih loh a piang khat zong omlo a hih teh Topa ong gel sakna hi ci ni. 

Pu Kham Khua Gin  thu; Pu Gin pen tu lian laitak in ZCD,Myone ah Patron khat hi.1990-kiteel lai pek pan in ZNC tha ong pia den hi.NUP zum ah niangtui sai ong hon lai in zong zum lam pan neek leh  dawn peuhmah a bat in ong pia den khat hi a, NUP zong lut nuamlo khat a hih ban ah ZNC tha pia lua a hih  man in Inn teek NUP zum ten  Inn sap sak nawnlo hi,a khua uh Keizang ah sizongzi a ki pai ciang nitak mipi niangtui dawn ding teng zong ong sik in minam Party peuh mah taisan ngeilo ding cih limlim a ma lungsim puak zia hi.

 2010-kum  Party ki phuat kik hun ciang in zong NLD party ah thu dotpi khat mah in koih a,Zomi Party a ki phuat teh ,bangbang ahi zong in,zo ding lel ding cih te hilo in,ih minam Party ong om ta a hih teh Zomi khat Zomi Party ah om loh pha mawh hi ci in ong lut pah lian hi.  ZNC ngei ka hih ciang ci -in NLD nusia a ZCD ah ong lut in Patron khat in ki seh pah hi. 

Pu Gin pen Biakna lam CMBC ah Upa sem in Sunday School ah zong a hi thei zahzah in ki pum piak in naupang te makaih den khat hi.Lungsim siangtho nei in,thu man thu ah kua mah zah tak se lo in, hi a sakna bangbang hang san tak in a gen khia den khat zong hi.

Hi bang in,Minam it mahmah khat in ong nusiat pen ZCD te bek supna hilo in ih minam buppi a ding in zong supna lianpi khat hi.Democracy diktak leh Federal ki ngah nai lo in,lam kal pan ong nusia suak hi.A nungta lai Zomi it khempeuh in,ih maban zom toto lai ni.   gin kam lian 

__._,_.___
 


Comments
Leave a Reply