WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Picture
ZYA Weekly News Oct 10,2014
ZYA Weekly News Oct 10,2014
Kipumkhatna in Gualzawhna hi. (Late 133)

Contact Address Halelujah Building

Ph: 0933565003 Tat Oo 4/51, (Pinlong 8)

Email: tuailai@gmail.com Yathana St., Kalaymyo

Web.: www.zomiyouth.org

ZOMI SUNGAH FOURDER & PRESIDENT NATNA

Zomite pen a kipumkhat theilo, a kithutuak thei lote hihang kici ciat in, i biakna in hong khen in khua, i beh in hong khen ahih man hi kicitek a, tua hangin, khangno te'n kipumkhatna hanciam ni i khua, i beh leh i pawlpite kikhensak nawn kei ni cih lunggulhna tawh Z.Y.A, Kalay kiphuan in, Behtuam, khuatuam, pawlpi tuam updan sandan tuam ciat ahih hangin kipum khat in na kisem thei hi cih kimu khia hi.

Tuni dong mah Zomite a kipumkhat thei lo danin a ngaih sun tampi mah ki om lai in, hong nusia Rev. Dr. Chin Do Kham (Sia Do Kham) in a kipum khat thei lo hi khangin a kipum khat nai lo hizaw hang a cih pen hi ka sa mahmah hi. Pasian thupha tawh tun a munmun a khuakhua ah Zomite kipum khat in khut kilen in nasep khop ding Zomi khangthak khangno te'n lunggulhna lianpi kinei-in Z.Y.A kiphuan ziahziah ta hi. Hih kipum khat ding lunggulhna tawh in i nasep a kibang kei zongin min beek ki bang sak phot ni kal masa in kici a, tua tungtawn in Zogam, Kawlgam sungah Z.Y.A mun (34)ah om khin ta hi. Zogam Zomite khua tengah Z.Y.A omsak ding lunggulhna tawh kalsuanna sungah hong dong tangsak leh hong khaktan pi pen in bang hiam cih i kikan ciangin Founder le President natna hi, ci-in kimukhia hi.

Khristian Fellowship min tawh ahi zongin min khat peuhpeuh tawh kipawlna, a om khinsa khuate in, tua a mau phuat kipawlna pen a tangzaizaw ding, a huam kimzaw ding sangin, a fourder hihna a phuan khia pa/nu hihna abei ding phalloh manin tangnial thei uh hi. Zomi sungah khantoh ding leh kipumkhat ding na lunggulhtaktak leh na founder, President natnate sudam in  a hoihzaw ding, a tam zaw lunggulhna ahih leh sansiamna i neih theih ding thupi hi. Zomi sungah hih natna kivom ciat pian a, hih natna hong dam leh Z.Y.A nasepna tampi tangzai ding hi, cih i lamen hi. Hih natna vei om na khuaciat in damsak mengmeng in i khua i tuiah Z.Y.A phuanciat ni, ci-in i kizawn hi.

Z.Y.A ZUMAH HONG HAWH UH: Augustralia pan Sia Sian Thang, Church Pastor Burmese Christian Church leh Sia Do Khan Khup ZOFA- Co- Ordinator te Oct. 6, 2014 zingsanglam in Z.Y.A Zumah hong hawh uh a, Z.Y.Ate ZOFA nasepnate pulakna kinei in Sia Thangin zong Australia ah kumpi huhna (Scholarship) tawh sangkah theihna om ahih manin Z.Y.A in pan hong la in Zomi khangno mipilte pilna sinsak ni. Ken zong hualam panin a kisam bangin na van thei ding hing, ci-in holim khopna Zomite khantoh nading kinei hi.

Z.Y.A MAKAITE KHUALZIN: Z.Y.A Kalay leh Z.Y.A Tedim pan makai pawlkhat Cikha, Tonzang te ah Z.Y.A om zawhna ding leh a om sate thapia dingin Oct. 9, 2014 ni-in khualzin khia uh a, Z.Y.A Tedim in zing an na vak ding uh a, ciah lam ciangin tung tuangte in sun an hong ne un hong vak nuam ngiat ung hong ci ahih manin kilungdam mahmah a Tungtuang khuaah sun an ne in Z.Y.A Tungtuang kipsakna nei dingin geelna kinei hi.

ZOFA CUP 2014 HONPAWI: A 9 veina ZOFA Cup 2014 sun 12:00 PM hun ah Singunau Pu Suang Kho Kam tualpi ah thupi takin kibawl dinga, zinmangpi (Chief Guest) dingin Kalaymyo a Zomi ulian (NrKdUawm0fef) Pu Kham Lian Khai in thugenna nei ding a, tua man lian ciangin Kalaymyo sung a om pastorte leh Zomi numeite bawlung kidemna nasiatakin om ding hi.

ZOFA CUP 2014 MILAK VAI: ZOFA-Cup kimawlna ah nam dangte zong kihel khanuam lua in, NRC No. (rSwfyHkwiftrSwf) Zomi tawh khel in hong kihel lianguh i ngaihsut ciangin, a mau zong hih zah a ZOFA Cup a kihel nuam ahih teh ci-in kikhem leh zuau phuah kul loin, nam dang kum 23 nuaisiah Team khat in mi 3 la thei dingin ZOFA Committee in kigeel hi. Tua ahih manin ZOFA-Cup 2014 ah hong kihel ding Teamte in zong namdangte i khual na tawh mi 3ta kila thei ding hi. Kum (8) sungah namdangte kisang loin, tukum ciangin a kisang pan ahi hi. Note: ZOFA Cup 2014 ah NRC No. neilo peuhmah kisuisak vetlo ding hi cih i kizasak hi.

INDIA BIHAR STATE BUAINA: India gam Bihar State ah Hindu biakna pawi Oct. 3, 2014 ni-in nasia takin a bawl laitak un Electric mei khau kitat in, mipi lakah kia ahih manin, mipite lauin taikek uh a, naupang lam zawdeuh mi 32 mipi in tuanlum kha in mi 24te nasia takin liamci uh hi.

BRITISH MI THAT KINGAWH KAWLGAM MI 2: Thai gam Kawhtaung tui kulhah British nupa kop kithahna ah a kihel kha hi ci a mawhsakna thuak kawlgam mi 2te tawh kisai, a van ding a Kawlgam Kumpi-in a sawlte tawh thongah va kimu thei in a mau lunggulhna om bang le thukhun om bangin kisemding hi, ci-in kawlgam thunei te'n gen uh hi.

ZATUI LAMAH NOBEL LETSONG NGAH: Tu 2014 kumah Zatui lam tawh kisai-in American gam a suak British gammi John, Norway gam mi May- Britt Moser le EC Moserte in ngah khawm uh hi. Hih mi 3te in khuak pan a pumpi tungah khuakin koici bangin nasem hiam cih mukhia uh hi.

U-10-AFC BAWLUNG KIDEMNA: Tukha ni 9, 2014 pan kipanin Yangon le Ngyipyitaw ah kibawl ding 19 Championship (AFC U-19) bawlung kidemna om ding hi. Hih AFC- U-19 bawlung kidemna pen 1959 kumin Kawlgam in Innteek sem in, tun anih veina innteek sepna hi a, tangthu thak khat a ki-at ding suak hi, ci-in makai te'n gen hi.

VALICAN AH THUKIKUPNA: Pope Francis makai in Vatican gamah Bishop 200 val tawh thu kikupkhopna thupi takin nei uh a, hih sungah naukhakna vai, nauphiatna vai, neih kibangte vai leh nupa kikhente vai a thupi diakin kikum ding uh a, kal khat bang sawt thei ding ci uh hi.

KALAY DIST ULIAN THUTHANG: Kalay Dist Zumah zanglo vai tawh kisai kikum dingin a paite Zum sung pan in hawlkhia in, kumpi nasem ahi lo hih kipawlna tuamtuamte tawh kikupkhop ding lunggulhna nei keng a ci Kalay Dist Ulian U Maung Thu (uav;c½dkiftkyfcsKyfa&;rSL;OD;armifxl;) pen a za pan a khawl nading leh deihlohna lungphona ka bawl ding uh hi, ci-in Chindwin saklam khangno kipawlna makai U Kyaw Thet Win in gen hi.

IS DO DING AUSTRALIA KUMPI IN THUPIA: IS migilote do dingin USte thacialna ah Vakuan khia taktak dingin Australia kumpi in Oct. 2, 2014 ni-in thukimna ngah khinta hi. Hih IS migilote a ci man nadingin Ngasa gu buah bangin khat zong sit loin zialkul ding hi, ci-in PM Abbott in gen hi. Australia kumpi in gal vanleng 6 leh galkap siam mahmah 600 paisak dingin kithawisak ta hi.

ZOMI KHUADO PAWI LIMCI: Z.Y.A Nanphalong leh Z.Y.A Tamute kigawm Khawm in Zomite ngeina pawi thupi pen ahi Zomi Khuado pawi Oct. 10, 2014 ciangin Nanphalong Tuiphum Biakinnpi ah thupi takin bawl ding cih thukiza hi.

ZOMITE VOA LE RFA AH THUGEN: ZCD General Secretary Pa Gin Kam Liante nupa USA gam Washington DC ah Zomi Khuado pawi ah thugenpi dingin sam uh a tua khit ciangin Voice of America (VOA) leh Radio Free Asia (RFA)te phualpite ah thudotna leh dawnan (interview) thupi takin va nei thei cih thu kiza hi. Zomite UN zumah VOA, RFA phualpite ah thugenna nei ding in Topa laptohna i ngah na hi  angtang mahmah hi hang.

HONGKONG BUAINA THUTHAK: Hongkong ah Democracy diktak tawh a mau leh a mau suak ta takin ki-uk theih nading makai a mau deih teel theihna ding leh Sente in a tung panin a ut bang un thu mawkpiak loding cih adeih lungphona neite leh uliante thu kikum khawm liailiai ding in thukimna Oct. 7, 2014 ni-in ngah uh a, Oct. 10, 2014 ni-in thu kikupna nei ding ci uh hi.

GAM 3 KIGAWM NGEINA PAWI: Chin sangnaupangte leh mizo sangnaupangte kipawlin gam 3 ahi India, Bangaladesh leh Kawlgam sugna om Chin minamte kimu khawmin, ngeina lahna pawi Hakha khuapiah Nov. 5-7, 2014 sung neih dingin geelna kinei a, Zogam kumpi panin Sept 29, 2014 ni- in phalna kingah khin hi. Hih Ngeina lahna pawi (Cultural Exchange) pawi ah Mizogam Chief Minister leh Zogam kumpi pate zong kisam ding hi, ci-inpiangsak Committee makaipi U Ngun Lian Sang in gen hi.

KAWLGAM THONGKIA 3,073 KIKHAH: Kumpi U Thein Sein thupiakna leh gam sung kilemna a om semsem nading ngimna tawh Oct. 7, 2014 ni-in Kawlgam sunga thongkia mi 3073 kikhahkhia hi. Hih thongkia suaktate sungah Kawlgam thukan lian pen a hi ngei U Khin Nyut ( )mite tampha deuh hi.

BETHEL ZBC AH NAUPANG CAMP: Bethel Zomi Baptist Church Kalaymyo in Oct 7-11, 2014 sungteng naupang Camp bawl uh a naupang vekpi 127 pha in, Sia Tuan Khan Sum, ZBCMte Geodon Team, Taunggyi a sem, thugenpi in zang uh hi. SKVBA-YF THUSINNA: A 2veina SKVBA Khangno thusinna Emmanuel Baptist Church ah Oct. 7-10, 2014 sung om in, nitak thugenpi Evan. Langh Do Khup hi-in, sun thusinsak Rev. Dr. Man Hau Cing "Gender", Rev. Silas Langh Khan Mung "Church Administration" leh Dr. Khai Sawm Tuang "Makai hoih leh nungzui hoih" cih thusinna nei uh a, khangno vekpi 209 kah thei uh hi.

DAHPIHNA: 

1. Z.Y.A ading Constitution and Bylaw bawlna ah thudotte lakah khat ahi, Ngaih Te beh Pu Suan Khan Dongh kum (73) (B.A. Law. , LL.B., M.A.Theology)  in  October 7, 2014 ni in Pinlong Kalaymyo a inn panin Topa kiang hong zuatsanta cih i zak manin Zomi sungah Thukhunlam ( )tawh kisai mipil khat a sum hi hang ci-in Z.Y.A Weekley News pan in Dahpihna i pulak hi.

2. Rev. Go Mun Thang President & Founder ETS Siapipa pianna Nu Niang Khaw Dim (74) in October 3, 2014 ni-in Royal City Kawlpi ah zingsang nai 6:00 in hong nusia a, pian na  Kansau khua ah Siapa in a nu luangpua in October 5, 2014 (Sunday) in kivui  hi. Z.Y.A Weekly News pan dahpihna i pulak hi.

 


Comments
Leave a Reply