WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 

Zomi & Zogam Tangthu Muhna tuamtuamZomi te kipatna abul abal – “Zo, Zho, Jo, Xo, Yaw kici zelzul in, kuamah a theician om lo hi. Anthropologist te’n Sente tangthubu sungah ‘Zho Dynasty’ cih thu om ahihman in, tua tungtawn in Zo,Zho, Jo, Xo, Yaw, Zotung, Zophei, Laizo, Zogam, Zomun cih bangin tangthu a kinei tek hi bek a, eite theihbat loh (from time immemorial) tangtawng thu a hihi” ci uh hi.

ZNC Pu Cin Sian Thang in 24th Jan, 2014 Zomi Annual Meeting ah thu agenna ah, “mipil Anthropologist te’n agen khit nungsang, Zo, Zho, Yaw cihte tawh buaibuai ding hi lo a, nunzia tatzia kibang kamphen kullo ih bul ih bal kibang teng Zomi ah kipawl photphot dinga kisam masa pen hi” ci-in gen hi.

Sakollam Baptist, Silver Jubilee Laibu: Hih laibu i laimai 414 ah, “Arabiante tangthu sungah Sengam Tibet pan paikhia Zho minamte pen Japhet suan sung mite hi ci-in gen hi. Hih thu leh ih pu ihpate thugen Mongolia gam, Tibet pan piang ih hihi” cih thu hong kituak ahihman in, Zomite bul leh bal pen Sengam pan piang ih hihna thu kip hi ih ci ngam hi.

2011 Dec 13-18 GZA Meeting:  Lamkaa pan hong pai Primodialism Master pa in, “ Zo pen mi min hilo ding hi; ih pu ih pate min khat bek om ngei lo hi” cih thu hong gen ahihmanin nasia takin kikupna kinei pah hi. Rev. Dr. Pau Khan En (GZA President) in, “Zo cih pen mimin hi thei veve ding hi, bang hang hiam cileh, ei theihbat ciangah ih pu ih pate min nih ciang bek ahihhangin, ei theihbat nawn loh hun lai-in min khat zong hi thei veve hi” ci-in gen hi.

GZA Secretary Rev. Dr. Cin Do Kham genna:  Zo pen mi hitaleh hitakei leh Rev. Bishop Felix in, “Zosuan tate ih hihi” acih mah bangin ih vekpi  min lawhna Zomi ih identity a hihna thu, 1925 kum in Cope topa hong bawlsak Zolai simbu panin Zomi ka hihi ih cihsa, 1953 kumin Zomi Baptist convention na kiphut khiasa, 1961 kum in, Pu Go Gin in Zomi National tawh ma na pang zo a, 1990 kumin ZNC Put Sitni Cin Sian Thang in Zomi National tawh party gualzawhna a na ngahsa te banah mangkangte in Chin min hong vawhma pek in Zogam ah Zomite teeng khin ih hihna thute hangin tuni in ih Identity hong kidong leh Zomi ka hihi acitek ding ih hi.

Tua ahihman in eite ii bul leh bal Zo, Zho, Jo,Xo bang teng hita phial leh zong Zomi ih hihna thu ei tek in a kipsak toto ih hihi. Chin cih zong 1894 kum lai a Cares and Tuck in Zogam tangthu a gelh hun in Chin Hills ci-in gelh uh ahihman in, Kawl kumpite’n a paisuak in Chin hong ci uh hilel ngel hi. Kawlte Lai-at sia, Teng Phe Myan in zong “Chin ih cihte amau leh mau Zomi kici uh hi” ci ahihman in Tetti (witness) kip anei gige ih hi a; “tu leh tu in Chin pan Zomi kilaih pak tawh akibat hangin Chin min ih ngahma pekin Zomi hikhin zo napi hangin midangte hong piak min pen ih min taktak sa kha in thupi ngaihsut zaw kha ih hihman in a buai thei ding tawh a kibat hang asawt lo in Zomi ci-in khangthakte in eite sangin olno takin hong zang paisuak lel ding uh hi” ci-in Sia Do Kham in hoihtak Proving hong nei hi. A kikhawm mipi 360 te in 100 ah 100 kithukim in, tuani a kipan Zomi cih thu a kithupi sak diak a hihi.

Ethnologist te muhna: “Tibetu-Burman akicite pen Tibet gam pan paisuk uh a, AD 900 kum pawlin Tagawng khuasat uh hi. Tagawng panin kitheh zaak leuleu uh a, AD 1200 hunlai pekin khamtung gamah ih pu ih pate na teeng zo uh hi” ci hi.

Asho Chin te ciaptehna ah:  ‘Tet, Pyu, Zo, Mon, Kanyan cihte pen Tibet gam pan piang ih hi a (Mizo) Lushai bawng teng “Sepui” ah, Jahow bawng teng “Sunthla” ah, Zo bawng teng “Ciimnuai” ah mun kilatek hi’ ci uh hi.

Pu Zam Suan Thang laibu Zosuan Tongluan ah:  “Abi-Yahoo in Zo pen Israel minam ih hihna 15 points tawh gen hi” ci hi. Laisiangtho siam mi pawlkhat in zong Manaseh suan ih hi ding hi cih upna nei uh hi. Kum 2000 Magazine sungah “Ih pu Zo pen bang hun a piang cih thu kan hak mahmah kha ding hi. Xo pen ih tangthu masa pen hizaw” ci-in Rev. Go Cin Laang in at leuleu hi.

Laiat pa khut pan Zomi thu:  “Bang teng bang teng hitase leh anai thei bel ei Zomi te tangthu ih theih pen Ciimnuai ah ih teen khop hunlai in Laapi khat na nei uh a, ‘Eiteng khawl khawm a tuam om lo khul a piang a, tun sung khat piang laigui zomte ih hi ngeingei e’ cih ih lapi hong suak hi. Tua laa in eiteng hong gawm den lai ahihman in  hih ih lapi pen Zomi te bul leh bal, thulian masa pen hong suak ahihi ih ci ngam hi. Tua banah Zomite in a nungta Pasian ih biak ciangin, “Khazih sungah pum khat hi hang” cih Tapidaw laipi ih neih leuleu pen, Zomite ih bul leh bal thulian nihna hong hi leuleu mawk hi.

Thulian thumna ah, Zomi cih pen Rev. Dr. Cin Do Kham in proving a bawlna  ah “Cope Topa Zolai, Pu Hau Go patsa, Pu Go Gin zopna, Pu Cin Sian Thang thawng kiat lawhna te leh 2010 kum Zogam Centenary pawipi pan a piangkhia Pasian mizat GZA makaipite tungtawn a ih Identity taktak “Zomi” hizaw, Chin hi lo zaw  cih thu tengin Zomite ih bul ih bal hi a, tu leh tu a Zomi aci ih hi kei hi.

Tua ahihman in, Zo, Zho, Xo, Jo, Yaw cihte tawh ih bul ih bal buaipih nawn lo tham loh, cii leh nam ih zon ding thupisak mahmah ni. Tua banah mipil taktak Anthropologist te leh Ethnologist te thugen khengval in ei theihna peuh ultun sak lo zaw in, mipilte muhna leh theihna bangbang a um pah thei, a mang pah thei ih hih ding zong thupisak mahmah le’ng, Zomi sung vaihawmna hong nop pah ding thamloh, Pasian in na lianpi hong piaksa ahihna thu kilangzaw kan ding hi ci-in Zomi khempeuh tungah kong thum in kong hanthawn hi.

Zomi in ka pianga, Zomi tawh nungta in, Zomi ah ka si ding hi. Zomi kici diamdiam phot phot in, ih Identity Zomi ah kigawm photphot dih ni.

By Rev. Go Za Suum.


 


Comments

This man is very busiest man in their time he have no time for their family and also for their friends. They do many work for their progress which is helping him in their good earning. And he is doing their best for their bright future.

ReplyLeave a Reply