WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Picture
TZN: Khuakhal hun hongtun simin Zogam leh Zomite aomom na te ah' apawlpawl tek panin, Aveng aveng panin, akhawkkhawk pan in Lungdam nathu tangkona  pulakna leh Pasian tungah ki ap thakna, upna te thak suah sakna Zomi khempeuh te sungah kibawl den hi.
            
Tu in Kawlpi Khuapi ah (64) kumcin Laipian Laisang khawmpi tung ding cihthu ki za hi. Tulaitak  lian in Maandaat (Liimsung) Stage 50'x24' in bawl san uh cih thu kiza hi. Mipi tutkhawl theihkawmna khawmpi thu ngaih nading in 80'x120' in tuiphuan khau khun in khangno te in liimsung bawl kipanpan uh hi.

 Thubul phuh; Leitung mite ading in, Thupha namkim tawh akidim Vanglianpen "PASIAN" kahihi. (M- 1;4)

= Delegate te Zintun ni ding: 4/ April/ 2012
= Mihonpi te Zintun niding  ; 5/ April/ 2012
=Khawmpi hun sung ding ; 6-7-8/ April/ 2012
=Sianglam Zuatni ding;;;;;;;;;9/ April / 2012,   ding in Hun geelsa in nei uh hi cih hi.

Pasian Siampi te sungpan Hunzang dingte;

=Pu Ngin Suan........ ..( Lai Mang Pi )
=Pu Khen Sial ...... ....( Laito Mang )
=Pu Vial Khan Kai..... ( Laito Mang)
=Pu Zam Thuk Khen .( Laito Mang)
=Pu Dal Za Khai ........( Laito Mang)
=Pu Gin Mang ...........( Laiat mang)
=Pu Cin Do Kap..........( Thu Hilh Sia)
=Pu Zam Khan Mang..( Thu Hilh Sia)
=Pu Suan Khan Kap...( Thu hilh  Sia)
=Pu Kai Khan Sut.......( Thu Hilh Sia)
=Pu Lang Khan Piang( Thu Hilh Sia)

GLPP UPa Sungpan Hun ngah dingte ;;

=Pu- Hau Cin Kham.. 
=Pu- Pau Khan Langh..
=Pu -Dr- Deng Cin Thang..

Khangno leh Sangnau pang sungpan hunzang ding te;;

= Tg.. Zam Sian Khai, (B.A, BEd, M.Ed, Dip)
   (English Assitant lecturer) UNDR Sagaing.
= Lia ... Niang Niang,  B.Sc, (Q) M.Sc 
   Boarder, Teachear..
= Tg..... Ngul Suan Lian, B.Sc, (H) M.Sc
   Tutor Mathematic Depth, Kalay University.
= Tg Thang Sian Muang, B.Ed Final Year
=Tg Hau Khan Mang , B.Ed, (Q) M.Ed 
   UNDR Sagaing , SAT.

* Hih hun ngah dingte in' ahun zat ding thulu hawm khol uh a, mi khat in minutes 30 val kaai sak lo ding ahihi cihi. Nidang in Khawmpi ah Sia khat bek in hun zang vauvau thapai in, hotkhiatna, Gup khiatna, Kha thu, Dawithu nasep hoih loh zia, Dawi biak ham satna thute' Makaih siam zia, Innkuan nunnuam khuasak zia, Pianthak zia cih te ki gen gen in lusu kawmkawm in kingai ahihi. Tuhun khuahun luanzia zui in pilna ciimna, nalamdang tuamtuam leitungthu' Vantungthu, Pasian thu te, Democracy hun zui in Pawpi siampi te bek hilo in, Pawlpi Upa te, Khangnote , Pilciim siamsin makai te thumuh zia te' Hih khawmpi ah gawm khawm in Minam, leh Gam ading hamphat lawh nading thu te, amuhna bang, atheihna bang, kihawm sawn ta ding geelna lian pi nei uh hi ci hi.*
             
Naupang lalim lah kimdem sakna, Ulian Lalim lah kidem sakna, Minam puan khui zia nam tuamtuam te' alasak hun hun ah silh pahpah ding in zong hanciam na om sak hi. Hunpitawp nitak pen aneih ngeisa Zongeina lam tawh Pasian min phatna lamvui/gui pi nei den uh hi. Tu makum8 kim lai in ka ki hel kha ngei a, mipi 2000 kimbang lamgui in Pasian min phat na lasa in aen zong kitam mahmah hi.

TZN: ZomiDaily/HauThang


 


Comments

Pau Khup
03/31/2012 12:17

hoih mahmah ei thupi mahmah uh ei!!!

ReplyLeave a Reply