WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
TZN: April 11, 2012 Malaysia nitak 7:30pm hun ding pawlin Pa Dal Za Khup @ Joseph Dal Khup (Ngalbual Khua, Suante Beh) tawh a zi Nu Cingpi leh a tano kum (2) apha apeng nih, a vekpi mi (4), Taman Chileong (KLang) lampi tung khatah apai laitak un mawtaw taii-in phu kha-in, lim phukkhak lua ahih manin Klang Zatopi kipuak hi.

Zatopi panin sanggampa Pa Dal Khup pen a nuntakna hu beita-in, kha siat huai takin mual hong liapsan hi. Azi zong pen, liamna baiina lim tuahlua ahih manin, operation kibawl hi. A tano uzaw zong lim liam pian ahih manin Sg Buloh zatopi puakkul ding, ci uh hi. A tano nauzaw pen ahih leh, hoihkik damkik dingin lamen thei pah uh hi. Hih pen, April 12, 2012 zingsang 12:30am hun ciang thupiang hi. A za khempeuh lungtang hong lawng mahmah hi.

Zomi tul tampi-in a ngaklah, a kisap, a lunggulh gamthumna paitheihna ding hun zong amau innkuan aa ding ani ding a theikhin uh hi aa, tuapen April 18, 2012 ni, ci hi. Tua ih theihpih semsem ciang na kisakpih tek hi.Lamet hetloh hun tektekin hong nusia Pa Dal Za Khup hangin Zomi bup ih dahkhawm aa, a it a zi leh taneu tegel cidam pumpi tawh gamthumna a zuattheihna ding uh thu ih ngetpih hi.


TZN: Source ZAM
 


Comments
Leave a Reply