WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
(TZN) - India le Kawlgam gamgi (Border Trade) lampi khat ahi Tamu-Kalay kikal khampat khua sittelna (gate) kiang a om Tuival khua phualsat a om,Falam khuapi a Khah-mah-yah(266) Tatzin pan galkap nautaang 2 in,Bo Zar Yar Twe le galkap nautaang 3 te May10,2012,(Thursday) zan hunin thau tawh kikaplum cih kiza hi. A thupian zia tawh kisai pen Khampat Gate ah a mat uh Zavom (Beng) tawi 1 dektak pen Bo Zar Yar Twe bekin kemcip/ Tan sawmin a lawm dangte sehtan piak sawm  ahih manin, tua Captain (Bo) pa Ekbuk ah daileng kimlai kaplum uh ah, adang galkap 3 ahi Tun Tun (San 1), Zaw Zaw Lwin,leh Win Kyaw te ahi hi.

Tua mithat galkap nautang 2 te lawmta in a lawmte akaplup khit ciangin thau lawng 4 le thautang guanna (Magzine) te la in, India gam lamah taimang pah uh cih thu BBC thukante tungah kipuaksawnna pan kiza hi. Hih mithat galkap 2 te min kithei nai lo a, akimat kik hamtang zawhna dingin Kawl kumpi thuneite in India kumpi tungah huhna ngen uh a, amuh mateng leizon dingin gen uh cih kiza hi.

Hih bangin Kawl mi le Kawl mi kikaplupna pen duhhop/ huaihamna hang tawh kisuamna a khatveina ahih manin, thu lamdang mahmah khatin kigen hi. Abeisa hunin India le Kawlgam gamgi a thautawi Meitei singnuai mite khat le khat kikapna a om zel hangin, hih bang liang a huaihamna tawh kithatna cihte kiza ngei lo hi. Hih Zavom (beng) te pen mundang pan kingah hi loin, Zogam pan kingah Zavomte mah hi ding ki-ummawh ahih manin, Zpmite mun le mual mahah kithahna hong tung petpet ta cih kilang semsem ci in mipi lam pan thukigen sawn hi.

Source: BBC,News
Translated: Pa Kham Khan Suan(Tongsan Translator)

 


Comments
Leave a Reply