WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
ZomiDaily :: Thang Za Kap pen July 02, 2012 ni in USA alengding hi a, ahi zongin tunidong ki kankhiazolo cih ZAM pan Sia Khai in ong zasak hi.

Thang Za Kap ii Personal Details tepen mipi theihding in website ah koihhuailo, suahsak huai masalo himah taleh thukin mahmahkhat ahih manin kong suaksak uhhi.

Thang Za Kap
MY-124721
UNHCR Ref: 791-09C03747

Hehpihna tawh na meltheih sanggamlak ah ahi zongin, khuapih tuipih lakah ahi zongin Thang Za Kap minnei nazakhakngei peuhmah aomleh ama MY Number leh UNHCR Reference Number te tawh na etkaksak inla, akibat khakleh ZAM zum Office Hotline: 016-293 9027 ah amanlang theithei in na zasakpah un cih kongthum uhhi. ZomiDaily

 


Comments




Leave a Reply