WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Zomi pen koi pan kipan, koi pan mengkhia, kuate suan leh khak cih a bul tak pan suut theihna i neih pakloh hangin minam lomkhat, phung khat hi peuhmah hang cih a kilatna dingin i tenna gam, i kampau leh i laigelhdan kilamdanglo hi. Tua manin minam khat hi peuhmah ding cih kitel hi. Mihing masa Adam pan suut suksuk leng koi pan pengkhia teng Zomi ihi hiam cih i kan theihpakna omlo hi. Tuma kum tulkhat sungah zong lehsut kik pak leng a baihlo khat hi a, ahi zongin tuma kum 100, kum 500 cihtote pen suut taktak leng a kiphulzo lel ding tawh kibang hi. Zomi laisiam leh thukan, pilna, laitan sangpi neite in amau mun ciat ah suut ngekngek uh hi cih mangngilh kei ni. China gam pan pem, lal suk hihang a kici pen 'kam tawh kihilh tangthu' ah i neih manpha pen khat suaklai hi.

Chinese te tawh i kinaih mahmahna tampi a om mah bangin mi pawlkhat in Israel minam khat peuh ihikha tam ciin na gen uh a, tua zong i kibatna pawlkhat a muh uh ciang 'ahi kha tam' acih mah uh a, zong kibatna pawlkhat nei takpi hileng kilawm hi. Min phuah dan, mintap leh minphuak i neih citciat khawng Zomi ihih a angtanhuaina khat hi a, Zogam i nusiat ciang zong i kep dinga hoih mahmah khat hi bilbel hi. Chinese te in zong na nei uh a, ahi zongin nitumna lam gamte nuntakzia a lim zat mahmah khit uh ciang mintap leh minphuah cih khawng a kulna theilo, kisam sa nawnlo hiam, ahih kei leh khual manlo uh hiam hi ding hi -- nusia hiaihiai uh hi.

Nu leh pa leh sanggam u leh nau i kikhual liailiai khawng Zomi hih a nopsak mahmah hi a, kikhualna kihuaina om kei leh ganhing banga eima nek ding ciat zonga manlah ding, i tam muh ni tam nek, i tawm muh ni tawm nek; nek ding i muh kei leh puul sih ding hilel hi. Nek leh dawn bek tawh buailo a kizopna, ki itna, kikhualna leh kikholh khawm liailiaina tawh i nuntak theih pen a hamphat-huai mahmah hi. Zomi te bek tua bang hi cihna ahih loh hang minam tampi lakah Zomi zong tua banga nuntak hoih neite hihang.

Zomi te bek hilo leitung minam tampi zong amau gam nusia in gam tuamtuam ah diangkhia in nasem, sum zong, summetbawl, sangkah, nek leh dawn ciam kawikawi cih bangin omta uh hi. Tua banga dingkhia pawlkhat ciahkik uh a, pawlkhat tamsuak uh hi. Pawlkhat kileh kawikawi in pawlkhat lah vakkhia seselo hi. Minam dangte bangin Zomi zong amau gam bek ah busa nawnlo cih hong lak hi.

ZOGAM

Zogam pen Zomi te tenna gamkuam leh mualdung te hi a, inn leh lo neiin kum tampi ana kiphualna mun uh ahi hi. Kam tawh pupa tangthu hong nusiat mah bang un Zomi te pen China gam pan taikhia in lui taw lam gam manawh in a pai uh ciang Kawlzang leh Zogunpi dung suk teng ah na vaitham suksuk uh a, tua panin huih siang laanna mual dawn ah Khampat (kham kipatna mun) a tun uh ciang na kahto uh hi. Tuni zong na teengsuak uh a, tuni a Zomi te tenna Zogam i cih pen ahi hi. Himalaya mual dung kikhamto mong lam ah i ten laitak in leitung politics gam nih leh thum in Zomi te tenna gam hong ziktan kha a, ahi zongin Zomi te tenna Zogam kiphelkham nai tuanlo hi. Zomi te tenna gam peuhmah Zogam hipah lel hi. Zogam zong kibehlaplap lel a, zong khangkhang lai ding hi. Banghang hiam cih leh Zomi milip zong kitam hiaihiai sam hi.

ZOPAU

Zopau pen Zomi te in i pau zat pen hipah a, tuibuk muam kawm, zazial tep kawm a i holim litlit theihna kampaute hipah hi. Niangtui hawp kawm, ningzu dawn kawm a lia leh taang, lawm leh gual kikholh ciang kihopihna khempeuh Zopau hi a, a lian a neu in a theih kim dikdek pau leh ham ahi hi. Zomi te leitung a kibehlap ciangin kim leh pam tawh kizopna tuamtuam lampi hong kihong a pau thak leh vaithak tuamtuam i nei hi. Sumbawlna leh lawmbawlna ah kampau dang i zat a kul hun om a, i meetna dingin a kisam ahih manin tuate zong i zang thei pah hi. Ahi zongin Zopau leh Zongeina tawh tua kizopnate kikhek ngeilo hi. Zopau leh Zokam i zatloh a midang pau tawh i kizop ciang zong Zomi lungsim leh Zopau Zolaite a kiam cihna hi tuanlo a, a kisapna ah 'vanzat' bangin a kineipak bek ahi hi. Zomi peuhmah in Zopau i kepcing ding, i zat ding, i zuun ding a pelmawh ahi hi.

ZOLAI

Zomi te mun leh mual kidangin awging tawh i kiholim theihloh ciangin i kizopna ding, i kikupna ding vai khat a kisam om a, tua pen Zolai tawh i suut, i ciamteh, i kikum hi. I gennop khempeuh laidal tungah laikung tawh kui ziau in laiip tawh tuamcip in i kikhak kawikawi a a ngahte in a gelhte gennop khempeuh na thei in na kiho, kithuza thei uh hi. Tua Zolai pen manpha mahmah a, kiho, kizopna bek hilo in Zomi thu, Zomi la leh Zomi ngeina tuamtuamte kepna ding zuunna dingin na kizang thei pha mahmah hi. Tua manin Zolai kep dingin thupi a, khangsawnte in zong a theih dingin a kisam ahi hi.

Computer khempeuh ah lah Zolai gelhna ding olno takin kinei lel ahih manin Zomi te hun leh vai khempeuh pen a 'gel khinsa' khat na om hamtang dingin ka ummawh hi. Tua hi kei leh ei gel tawm ding hileh hizah manlang nailo maithei hi. Tua manin 'kua in Zomi hong kem, hong khual hiam' cih pen i suut ding, i kan ding, i phawk ding, i mangngilhloh dingin thupi kasa mahmah hi.

THU KHUPNA

Zomi hih nuam semsem a, Zomi ihih a thupina i thei semsem hi. Zomi, Zogam, Zolai, Zopau cih khempeuh hizaha a khantohna i suut ciang - ei theihloh in hong matutpih, hong huai, hong kem, hong khual mahmah hong domto den khat om hi cih i mu hamtang ding hi. Tua zaha Zomi te hong kem kua hi ding hiam cih pen Zomi khempeuh in i mangngilh khak hetloh ding ahi hi. Tua hong khual hong huai pen kua dang hilo in VAN leh LEI a piangsakpa hi hamtang ding hi cih ka um hi. Zomi in i kalsuanna khempeuh ah Pasian tawh i kalsuana Amah i mangngilh hetloh ding thupi kasa semsem hi.

Zomi vai khempeuh ah Pasian khutma kimu thei den hi. Lungdam si ung Topa.

By: Hau Za Cin
Phuitong Liim


 


Comments
Leave a Reply