WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 

It leh Ngaih zomi teng,

Dr.Salai Ngun Cung Lian pen CNF/A te in Zogam ah na a tuam sep theih khak uh leh cih ngim na in Kawlte veih uih dik ding in Nay-pyi-daw ah Constitution at ding pau lap in na sem sak uh hi. A sawt lo in Dr.Ngun Cung lian tawh ki sai declaration ong bawl ding uh hi.

Thau lawng khat zong ging lo aa Kawl Kumpi tawh Ceasefire a bawl na hang uh pen Galkap ding a neih nawn loh man uh hi aa, KIA, DKBA/KKO,SSA te tawh lehlam ah kilem ding gen gen, leh lam ah a ki kap kap uh hang un, lau-na, lung hih mawh na nei uh aa hih man aa thu kawng hek-suk hek-to uh hi zaw uh hi.
CNF/A te in Politic sem lo ding Revolution bek sem ding a cih uh hang piang zolo, tang tun zolo a hih man un hih bang aa Dr.Ngun Cung Lian a sawl uh hi in, 2015 ciang aa tu aa thu a neih theih loh na uh Zogam, Teddim,Tonzang,Cikha kim teng ah a lut theih khak uh leh cih na hi aa nuih zak huai phial hi.Zomi te sung pan Pasian na sem ki sa leh min deih pawl khat ong khem ding uh aa ii ki dawp ding thupi hi.
CNF/A te in India ah ZRA, Burma Kawlgam ah ZIA te ong lau man un, ih ki belpawl pih KIA,DKBA/KKO, KNU,SSA te kiang ah Dr.Sui khal (Ganhing Dr) zang in "Chin state ah CNA te om zo hi, hih ZOMI a ki ci te na panpih kei un" ci in numei sia bang in kap kawi kawi aa, ZIA Galkap te in Invatation sapna ki muh pih ding in a bawl uh hang pai ngam tuan lo hi.
ZOMI TE TAWH KI SAI II THEIH TEK DING
Mipil pi pi aa zang pen Kawlgam bek mah ah om aa U.S Gam khawng ah a pil te na hau pah lel uh hi.Cih nop na ah Kawlgam kumpi te in mipi te ong khem theih bang un ong khem uh aa Zomi te na ngawn tampi tak in Kawl Politician te sep dan in mipi te khem sawm thapai pawl khat ki om hi. July 29th,2012 Tulsa khua ah Zomi 5000 val om ding in ii ngaih sut kawm kal in Pu.Cin Sian Thang leh Pu.Phung Za Thang te Gam vai thugen na ah mi hing 30 val deuh khawng bek a pai na uh pen ii makai te ii ong khem na hang na hi gige hi.
"Pu.Cin Sian Thang tawh ki mu nuam te in ii ma kai te phal na lo tawh ki muh khuan" om lo a hih man in, Democracy gam tung sa Zomi te, Mihai kua mah ki om nawn lo in ii makai pa tawh ki mu ding lawm lawm hih zah aa hak sa maw ki ci in kua mah a ki pai lo hi zaw hi.
II Pu Cin Sian Thang zong kua in na bum a hih tam "Zomi Innkuan kipawlna tuam tuam te,Florida Zomi Inn kuan aa ki pan Zomi Innkuan U.S.A ah na ki pawl un ci lawm lawm hi ei.A bum om kei leh bel Zomi Inn Kuan U.S.A pen Florida Zomi Inn kuan te makaih na tawh ong ding khia/ong kipan khia hi cih khawng thei in um ingh.
Pu.Cin Sian Thang in "ka mel theih te in ong gal muh leh zong ong kihta zawzen uh" a cih lai in Florida Zomi Inn Kuan te in huh na pia zel aa tua te a ma kiang a tun ciang kua min tawh ki pia a hih tam cih khawng a lung lut te in na kan lai vua.  

Kawl kumpi te in thuman lo a sep uh ciang un Media khawng ah ki khah khia ziah ziah pah pah in ei Zomi te zong mipi te mihai aa ong bawl aa ong khem sawm den ii makai te khat vei vei gen zel leng hoih sa pong ingh.
Bang bang a hi ta zong in thuman gen ding khat leh khat ki it ding ,kizah tak ding, na sem khawm thei ding cih lung gulh na aa kong at hi in a lung kim lo te in na ngaih sut dan uh pulak ziah ziah un. Pu. Cin Sian Thang bang mipi te in ut bang bang aa a hopih thei hi zen leng, Love Gift tam mu in um pong ingh.
Ma kai te in pan mun deih leh min deih na in ong khem suk ong khem toh hang un a nung uh ah ih pai kei ding aa ii tonkhawm liai liai ding hi.ZNC /ZDC/ZZZZZ in ih pai gai zong in, Zomi te kipawl na Zomi te aa hi aa pan pih kial kei ni cih tawh tawp phot ni.
Zomi te deih sak na tawh,
Pau Sian Lian Gualnam
 


Comments
Leave a Reply