WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Dear All,

     July 11 ni in Sozang camp ah maw taw khat leh saikel khat ki

 nawk kha in tua vai tawh ki sai thuam vum a om galkap nih leh palik

 khat in sozang camp a om tee kiang sum dong uh a pia zolo nupi khat

 zawh thawh thu tawh na hih gawp hi.

    Tua thu khang no pawl khat in a zaak ciang na nung delh in na

 vua uh hi.Tua thu teng a lem ding in Pa Thang Mung a pai leh a gal

 kap leh pa lik ten na vua hi. Tua a thei uh ciang khang no teen 

delh kik-in  galkap te geel leh palik pa vua in man in khau tawh hen

 in hausa pa inn ah koih in Khangno tenn vua nuam lai uh a hih hang 

hausa teen na kho a hih man in bang mah cih thei nawn lo uh ci.

   A khen ding a pai Pa Thang Mung pen a ki vuak khit ciang zun leh 

ek zongh eip thei lo in om a hih man in Tedim zato ah ki puak in 

July 13 ni in ong nu sia hi.

Kham tung gam Tedim kiim ah tua bang zawh tawh na hang a a si pen

 ong tam sim ta a hih man in hih tawh ki sai ngaih sut huaimah2 sa

 ing.

A thu ka zaak na daan hi in a ki cian zaw za nai lo hing.


It na tawh,

Sangpyi 
 


Comments
Leave a Reply