WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 


Nidang lai-in numei gi na lo Mo in a neih kha ten a deih kei uhleh a pasal thutawh kalsuan selo in meltheih tanau/behteng a thukim aleh ki ciahsak theilel hi. Tu hunteh tuabang ki zangh nawnlo hi. Beh leh phung, u leh nau in Mo nu a deih kei a, innkuan sung a ki lemkei leh Mo nu ciah ziau in zineih pa in a zi delh zawta hi. Tua bangin numei a bel zawte Mo tal ki ci hi.

Numei khualeh Sakhi khua ki ci hi. Hihpen Zomite bek hilo in leitung mi numei khempeuh tuahthu a hihi. Kuami kuata tawh i ki teeng zongin Zomi pasal te vaipuak ding koimah ah pengtuanlo hi. A siah huai penpen ah Zomi leh Zomi kiteengte Pasal in a vaipuak ding pua khalo a, numei in Pasal vaipuak teng a puakkhak ciangin pianna nulepa sanggam, minam sung susia theizaw hi. Tua manin minam ki khanglian theilo, thupha a bit in ngahlo, innkuannuam, Zogamnuam i suak thei kei hi.

Namdang zineihte sang’ in Zomi numei zi-in a neihte peuh in, ulehnau ki zopna susia sak zaw in, pasalte pianna tuunlezua khitui nulsakzaw tam mahmah ta hi. A hangin Zomi numeite gamdang a tun uh ciangin a vekpi in a kikhel/kilaih khin ding a sa tam mahmah hi. Khat leuleu ah sanggam, nulehpa tawh ki itna a sutat Zomi numei zi in neih sangin namdang zi nei vetleh vai siangzaw thamtham hi.

Namdang Zineite Zomi it taktak lo hi cih i gen pen ngaihsun taktak leng hi khin hetlo ding hi. Namdang zineih hoih hi cih a gen nuam ka hi tuan kei a, namdang zineih hangin Zomi itlo cih pahding hilo hi.

Tuhunteh Zomi zineih leh namdang zi neih ki lamdang nawnlo hi. Innkuan sungah pau tuamtuam om ta a, a khang hampiante Zopau tawh pausaam a, a khanglai pawl Kawlpau/Mizopau a zangh peuh om a, a khangmuite leuleu mikangpau leh Zopau helh bualbual uh hi.

Na zi na thuzawh keileh a bup in na zi thu mangvet lecin innkuan nuam peuh suak kik zaw mai thei hi. A bup in na zi thuthu nazuihleh makai khat in ki hel ngei kei-inla, numei bangin mi lak ah om vet lecin ki cianzaw lai ding hi. ThangHo in Namdang Zineih Zawleh hoihzaw ding cih a sanggamten bang hangin gen zenzen mawk uh hiam. ThangHo a ki sapkhat om zaw maw, a zi maw, a sanggamte a ki sapkhat om hizaw.

Namdang zi neihzaw leh a hoihzawkna in:

1. Nulepa tawh ki holim theilo ( Ki khasia sak theilo, ki lungkimsak theilo)

2. Thusia thuhoih innlam tawh ki zopna tawmzaw( ki awl mawh kul se lo, ei thuthu)

3. Mel theih tanau ki theihpihlo ( a koi lam, a koilam ki itsak kulse lo)

4. Sum leh paai vai ah ei ngah ciatzek ( utut na ciat ah zek lel, mel theite hampha zawthei)

5. Unau sung siatna tawmzaw( khatlam bek ki en lel)…cih bang tuamtuam hangin ThangHo in namdangte zi-in neizaw leh siatna tawmzaw mah ding cihbek a sanggamten lunggulhta uh hi. Hih pen a sanggamten a ngaihsut tawpna hita hi.

Innkuannuam, uleh nau ki zopna anuam, Zomite sung ki zopna anuam ding deihluatna tawh ka lungsim ah hong om thu hong gelhkhia pak ka hihi.

Thawn Tuang
Zomi Angvaan


This is your new blog post. Click here and start typing, or drag in elements from the top bar.
 


Comments
Leave a Reply