WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Zomi sungah Pasian hong zatsak khat ahi Rev. Pau Khan Khai @Sia Pau Khai (Senoir Pastor of Bethel ZBC & President of ZBCM),in Pasian itna lungdamna thu a tangko zawh kum 25 cin Silver Jubilee pawipi July 4,2012 ni-in Bethel Zomi Baptist Church, Kawlpi ah thupitak bawl cih thu Tongsan Reporter (Kawlpi) tungtawn in kiza hi. Siapa pen Zomi Pasian nasemte sungah Pasian thugen bek hi loin, minam ading khantohna ding veina le muhkholhna lianpipi (Vision) anei khat zong ahi hi. Pasian mizat ahih bang mahin, pawlpi mite le thu-um mite i itna le maipha ngah khat ahih manin, tutung a lungdamkohna pawi sungah pawlpi tuamtuam pan Pasian nasemte, Zomi sungah mipil,misiam le mihau tampi-in lungdampihna le panpihna nei uh hi. Siapa pianzia le Pasian nasepnate a nuai abangin tomkim cing kong suaksak uh hi.

PIANNA LE PILNA SINANA:

1. 1971 Kum July 1 ni in Tauleng khua ah suak hi.
2. 1978 Kum in tanlang kah hi.
3. 1983 Kum in Darkhai ah Tan 5 kahin tua kum mahin Kikhelna/Zeisu honpa leh gumpa in sang hi.
4. 1987 Kumin tan 8 kaha, tuakum July 4 ni-in Pasian nasem ding Isaiah 58:10-11 leh Phil 1:20tungtawn in Pasian sapna     ngahin,Lungdamna thugen kipan hi.
5. 1990 Kum in Tan 10 zo hi.
6. 1993 Kum in B.Th ngahin, Hualngo Siakhawk ah siasep kipan pah hi.
7. 1996 Kum in BD ngahin, tua kum mahin a zi Sianu Niang Go Man (Haiciin) khua tawh kiteng hi.
8. 1997 Kum in Tauleng Tuiphum pawlpi ah Senior Pastor sem hi.
9. 1999 Kum M.Th ngah a, ZBCM ah Crusader fulltime in sem hi.
10.2002 Kum in ZBCM ah Associate General Secretary fulltime in sem hi. Tua kum mahin Bethel Zomi Baptist Church,Kawlpi ah Pastor sem hi.
11.2006 Kum in Bethel pawlpi ah Church Pastor dinmun la hi.
12.2011 Kum in ZBCM ah President sem hi.
13. 2012 Kum July 4,ni-in Pasian nasep zawh kum 25 pawi bawl hi.

GAMDANG AH CONFERENCE KAHNATE:

1. 2005 - England ah BWA kum 100 cinna pawi simin, England Zomite tawh kimu.
2. 2007 - Asian Baptist Federation pawipi Chiangmai, Thailand.
3. 2007 - Church Growth International Conference -Korea ah sim.
4. 2008 - All Nations Convocations, Jerusalem ah pawi sim.
5. 2009 - Leadership Conference Singapore ah kha khat kah.
6. 2010 - Global Mission Consultation -Tokyo, Japan.

LUNGDAMNA THU HANGIN PAINA GAMTE:

1. Singapore  Zomi te tawh.
2. Malaysia Zomi te tawh.
3. Japan Zomi te tawh;
4. Korea Zomi te tawh.
5. Israel - Jerusalem City
6. England Zomite tawh.
7. USA Zomite tawh.
8. Thailand Zomite tawh
9. India Zomite tawh.

JUBILEE A BAWLPIH TENG.

1. Pa Dai Lian Pau te    -  Vok khat
2. Rev. Dr. Go Cin Zam -  Vok khat
3. Pa SK.Gin Khan Pau  -  Vok khat
4. Bethel pawlpite        -  Bawngtal khat
5. Inntek pan              -  Bawng khat
6. Nu Man Deih Liante   -  Niangtui bei teng
7. Pa Thang Mun Mang  -  Ks.120,000 (Yangon)

- Siapa nuntakna tuni ciang kum 25 sung tawntung Pasian in ama gam le i minam ading hong zatsak in Silver Jubilee pawi thupitak kham theih bek tham loin, Golden Jubilee, Diamond Jubilee le Centennary dong azangthei dingin hong zatsak lai hen ci-in, Tongsan Media Group pan thupha paih kawmin, lungdampihna i pulak hi. Reported by : Tongsan Reporter ( Tongsan Zumpi,Kawlpi)

 


Comments
Leave a Reply