WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Picture
Kipan khia ni
Nakhat peuh a semding leh a bawl dingin ong kisawl ciangin bangci danin nadawng kha hiam? Mipawlkhatte in a hihtheih pipi nangawn uh “hih thei keng, hih zo kei ning” cikha thei uhi.


Mipilte in hi bangin na gen uhi. “sem nai lopi, bawl nai lopi-in hih zo kei ning, sem thei kei ning cih kammal na gentheih nading in na hihtheihlohna na gentheih kei leh hihzo kei ning cih kammal zang ken” na ci uhi. Gtn: ni khat Paupu lamsiau in ongpai leh lamgei ah githa (guitor) tumkhat a mu hi. Siamsa lua ahihmanin tuapa gei-ah ong tuphei hi. A gei ah a tutkawmin a et-leh tuapa pen a khutkawi in hih zah in githa tum a siam ding tawh a kibatlohlam a mu hi. Githa tumpa in a gei a mikhat atutlam a theih ciangin “lawm na tum nuamna” a cih leh Paupu in “tumthei keng” ci-in a dawngkik hi. Githa tumpa in zong Paupu dawnna a zak ciangin “Lawm aw, tum zong tum nai lopi-in banghangin tumthei keng ci na hia? Kei zong a tumthei sa, a siamsa a suak hi-lo hing. Hih thei ding, hih zo ding cih ngaihsutna nei-in hanciam leng ahithei hilel hi” ci-in tha a pia hi. A taktakin cileng tua Githa tum papen a khut aneu a pat in a kitan hi a, sik (steel) tawh a kipeh ahi hi. Lungkia loin siamnopna lungsim takpi tawh a kisin man a hizah dong a, a siam ahi hi.

A tunga thu kikum khawm leng.

- Eite in khat veivei ciangin hanciam leng lawhcing ding cih thei napi-in hanciam nopna lungsim i nei keithei mawk hi. Tua sem in, tua ci gamtat leng hoih ding cih i theih hangin i sem kei hi. Tua pen banghangin a sem lo na hiam ci-in mikhat va dong leng ong dawn nading penbel “hih zolo ding a ki-um ka hih ciang a” ong ci kha ding hi. Banghang ahih zolo ding a ki-um i hiam cih leh “lungsim takpi tawh i sep noploh man’ hilel hi. Tua banah tupna kician i neih lohman ahi hi.

- Ei le ei kimuang zo loin ei le ei bangmah a hilo danin kingaihsun kha pahpah hi hang. Ka cih tak ciangin kihisak, kiphasak ding ka cihnopna hilo zaw hi. Ei le ei kimuangngamna tawh nasep i kipat leh lawhcin nading lam a manawh i hihlam i kiphawk dingin deihhuai sa ing. Gentehna khat gen kikleng 12, Oct 1992 in Columbus in Ameri-can-Indian va mukhia hi. Tua a muhkhiatkhit ciangin midangte in “a mah lo adingin zong, zong leh mulel in teh” a ci pawl zong om hi. Ahih hangin kuamahin thupi sim loin om thei tuan lo hi.Banghanghiam cihleh tua banga muhkhiat theih nadingin a ma’n zongin a danding a theih man ahi hi. Mi muhsa, mibawlsate i muh tak ciangin “leltak a tuaci bawl ding lam ka theihtakin ken zong kabawl thei lel ve” kici kha thei hi. Thei lengbel bawlthei tham ding hihang. A tua i theih nadingin kankul, sinkul, zonkul, sepkhiat kul hi.

A tunga i gen mi minthangte banghangin lawhcing uh hiam cih leh “kuhkal bek hi loin lungduai laimawk uhi.” I lawhcin theih nadingin lungduaina zong kisam mahmah khat ahi hi. Mipilte in bang na ci uh hiam cihleh “lungduaina in guallelhna hi loa, gualzawhna maan ngah nadinga itna tawh thuak keikaaina hi” na ci uhi. Nang le kei in zong lungsim takpi tawh tupna kician nei-in kipan ngamleng mite sepzawh, bawlzawte a bawl zolo, asem zolo ding hituan lo hihang. Hih zo ding, sem zo ding cih lungsim ah vomin i sepna peuhah cihtakna, kuhkalna, lungduaina tawh kalsuan leng ei zong mite sangin niamzaw tuanlo ding hihang. Ei mahmah in khensatna kician i neih keileh midangte in hong khentatsak ding uhi. Tua hun ciangin i lung a kimtuan diam?

Tg. Ma Sang
Editorial, Siamsin Awging


 


Comments
Leave a Reply