WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 

Kong it Zomi u leh naau te:,
 
Cidam iin ih makaipi Pu Chin Sian Thang peen July 13, 2012, ni iin Los Angeles khua pi ah hong tung theih ahihmanin Topa' tung ah lungdam ko hangh. 
 
Amah peen a mit khua muhna deih zah iin hoih lo ahihmanin Pasian in thupha tuam vilvel a piak man aa amah a it mahmah Korea nupa khat Mr. & Mrs. Lee te ii deihsakna hang iin a mit velsak ding aa lamet loh pi aa Los Angeles a hong tung thei vat ahi hi. 
 
A hong tun ni zan iin a an kam lim loh zongh sawt pian ta mawk ahihmanin thaneem sim tham hi.  Tua ahihmanin a Korean lawm te in amau gei nai aa Garden Suite Hotel and Resort, Los Angeles ah Friday zan khat a giak ding iin na gelsak uh hi.
 
Contact ka ngah theih aa a tunna mun ka theih ciang iin ka zi Maangno tawh ih makaipi Pu Thang mu ding iin tai 60 kim bang a kigamla Riverside, California pan ni tak nai 8.30 pm ka pusuak uh aa nai 9.30 pawl iin cidam iin ka va kimu khawm thei uh hi. Pu Thang tawh ka kimuh khak loh uh 1996 kum pek pan hi ta aa kum 17 dek tak mah hong hi ta ahihmanin hi bang aa cidam aa ka kimuh khawm kik uh ciang un ka nuam mahmah tuak uh aa thu tuamtuam kikum kiho iin zan 11.30 pm pawl ciang iin ka kikhen uh hi. 
 
Tu ni, Sabbath ni, July 14, 2012, ni iin zato ah a mit kilak thei uh hi.  Kawlgam ah amit a na khei ngei khin ahihmanin siavuan te in a sep dan ding uh khensat pah lian thei nai lo uh ahihmanin specialist doctor dang kiang ah 2nd opinion la nuam laai uh ahihmanin ih makaipi pa ii Los Angeles kim leh US gam bup aa a zin a vak, a sep a bawl ding thu tuamtuam te a hun ciang tan aa geltheihna bang mah om nai lo hi.  Tua ahihmanin thu a om bangbang US gambup Zomi makai te kiang leh Zomi bup tung ah a hun hun iin thu omzia a hithei bang iin hong zasak zel ding hi'ng.
 
Zomi na laizom uh,
 
Mungno Gualnam, M.Com., MBA, CPA, CGMA
Riverside, California
Phone (C) 951-207-4237
Phone (O) 951-509-2370 
 


Comments
Leave a Reply