WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Pasian thukimpihna tawh a (7) veina Zomi Innkuan USA-2012  Khawmpi ah Zinmangpi (Guest of Honor) ding akisam Pu Chin Sian Thang ( Chairman of ZNC) in US Visa ngah bek tham loin, bang mah buaina om loin tuni July 3,2012 ni-in Yangon International Airport pan lengkhia thei ta cih kiza hi. ZNC tanute le Tedim Kipawlna (Tedim Association) pan ahithei tengin Vanleng tual dong kha thei uh hi. A ma vanleng hungeelna (Flight Schedule)om sa mah bangin Yangon pan Tokyo khuapi, Japan ah tawlnga dnga, tua lai pan zan thapai leng in, Chicago khuapi, USA lut hi. Zingciang July 4, 2012 (1:00PM) hunin Tulsa International Airport tu ding hi.

NLD makaipi Daw Aung San Suu Kyi in nung sungin Europe gam 5 a zinkhiatna ah leitungbup in thapia in, aminthan mah bangin, tutung Pu Thang khualzinna zong ei Zomite' ading Zomi makaipipa gampua a zinkhiattheihna taktak ahih manin US Zomite bek hi loin, leitungbup Zomite' ading lungdam le angtan huai mahmah ahi hi. Zomite i kithehthangna gam tuamtuamte sungah  Zomite tamtunna pen USA gamah hih bang Khawmpi i neihtheih pen Zomite' tangthu sungah kiciamteh khom ding ahi hi. A diakin tutung ZIUSA Khawmpi 2012 pan Zomi Forum tungtawn in Zomite' i mailam kalsuan zia ding tampi hong kimukhia taktak ding i lametna le thungetna ahi hi. ZIUSA Khawmpi vaihawmnate khempeuh i biak Topa Pasian in hong gualzawhpih hen.!

Reported by : ZNC Info,

Posted by : Tongsan Tanute

 


Comments
Leave a Reply