WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Picture
Singapore pai mimang huhngetna - Lia Nuam Deih Vung
  1. Singapore pai mimang huhngetna - Lia Nuam Deih Vung

    Dear Zomi ulenau khempeuh, Tamu-Nanphalong khua aa teng Pa Lian Sian Mung leh Nu Hau Zam Cingte tanu nihna Lia Nuam Deih Vung (a) Vungpi pen Jan 23, 2010 ni-in Zangkong panin Singapore ah... sum thalawh dingin vanleng tawh dingkhia cih ciang kiza a, tua ban a thu ala a innkuanpihte in zakha nawnlo uh a, lungkham mahmah uh hi.

    120724nuamdeihvung

    A puaisapa pen David Lal Ceu Lian pen tu-in Australia ah om cih ciang kiza hi. A nasepna ding Agency ahi Jolly Employment te (Singapore) kiangah a kikan hangin thucian bangmah kitheilo hi. Tua ahih manin mun tuamtuam aa om Zomi ulenau, Zomi Innkuan Singapore leh Zomi kipawlna tuamtuamte in nong huh nong panpih nading lunggulhna tawh ama' maan (photo) tawh kong suaksak uh hi.

    A mukha/ a theikha i om leh hih ph. no +91 8730925038 tawh a pa tungah ki contact thei hi. Ahih kei leh zong Zomi Kipawlna khat peuhpeuhah i kizaksakna ding i biak Pasian min tawh i kingen hi. ZomiDaily/Khuallamcinmang (a) Sia Mangpu, Mobile ph. no. +91 9612269388; +91 8732015276

 


Comments
Leave a Reply