WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Brisbane Zomi Innkuan (Australia) pan Sia Do Kham dahpihna

Zomi te i muan i suan Pu Chin Do Kham ong nusiat na tungtawn in ko Brisbane ( Australia ) om te’n zong leitung a nuntak na a bei cih ka zak pan ki pan lungleng khua ngai in, Australia ong zin pen zan deuh hi aa Brisbane Zomi innkuan te tawh holim na nei in thuman pha tampi tak hong gen hi.

20 Oct. 2013 ni in Zomi innkuan(Brisbane) makaih na tawh dah pih na in biak piak na hun kabawl ding uh hi.


A mun : Trinder Park, Woodridge QLD Australia 


Hun uk : Pa Sial Thang
Hunpat mipi lasak na – la makai te 
Hun ap thungen – Pa Thang Muan
Dahpih na lasak na – ZCF pawlpi
Innkuan tang a thugen na – Sia.Suan Muan Thang
Innkuan te ading thunget sakna – Sia. Do Lian
Dahpih na la – Emmanuel pawlpi
Zomi Innkuan pan Dahpih na thugen na – Pa Piangpi
Dahpih na la – ZYA Khangno te
Dr. Do Kham phawkna Video tom etna -
Mipi la – ZBC : 
Hanthot na hun – Sia. Lian do Khup
Dahpih na lasak – Emmanuel Khangno te 
Lungdam koh na – Pa. Tawng Do Cin
Huntawp la – ZBC :
Huntawp thungen – Sia. Thang Deih
Hunnih na – Mipi lengkhawm lasak na


Zomi aw ih Aksi pin mual hong liam san.
Ngalliam vontawi gam leh nam zun Zomi 
Zuapa khan a khiatnin lunmang za tam sim lai liap sak. 
Na ang kawi leh Vonnih gel sian in phuigua bang dawn 
suang sak hen. Ani za tam lai ding nem ungh.


Zomi Innkuan Brisbane Australia


Pu. Thawng Do Cin
President.



 


Comments




Leave a Reply