WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Zomi Makaipi khat ahi Rev. Dr. Chin Do Kham in lamet lohpi in a it mah mah a innkuanpihte 
leh Zomite, hih D.C Area Leitang tungpan hong nusia vat aa, Zomi Innkuan D.C in lungzuan 
khua ngaihna, dahna leh lai natna thu ka pulaak khia uh hi.

Dr. Kham hong nutsiat ka zaakphat un ka delh pah uh aa, D.C area lam pan sep leh bawl 
ding teng vaan thei bek thamlo in, Dr. Kham Memorial Service zong Dr. Kham luanghawm 
hong om sungin D.C Area ah bawl thei ka hih man un ka lungzuan uh tawmkhat hong pha 
tuam hi.

Rev. Dr. Chin Do Kham in a nuntak hun sungin Zogam, Zomite aading a pilna, a siamna, a 
thatang leh a neihsa sit loin na hong semkhia aa, Zomite aading “Makai muanhuai” mahmah 
khat ahi hi. Rev. Dr. Chin Do Kham hong nutsiatna pen Zogam leh Zomite aading supna 
lianpi khat ahi hi cih Zomi Innkuan D.C in ka pulaak khia uh hi.

Rev. Dr. Chin Do Kham a nuntakna a bei zongin ama “min” bei ngei nawnlo dinga, Zomite 
mualsuang tungah “a min” kiciamteh den ding hi. Rev. Dr. Chin Do Kham hong nutsiatna 
hangin adah akap khempeuh leh aom lai a innkuanpih teng tung Pasian in hehnepna hong 
pia ta hen.

Dahna Lianpi tawh,
Executive Committee
Zomi Innkuan Washington D.C – Zomi D.C
Washington D.C Area, U.S.A

 


Comments

03/28/2017 08:04

Loved the way you have shared your views thanks alot for sharing will surely bookmarked this wonderful resource

ReplyLeave a Reply