WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
LEITUNG BUP ZOMITE TUNGAH THUZAKSAKNA

Kawlgam sung leh leitung bup ah kikhen a om Zomi u leh naute tungah itna tawh thukong zasak hi. Amasa pen in ih Thuzekpipa (General Secretary) Rev. Dr. Do Kham in thu hong zasak den a, November kha 14 pan in 17 ni dong ih Tedim khuapi ah A Nih Veina GZA makaite kikhop neih nading thu ahihi. Hih kikhopna ah Zomi a it khempeuh hamtang pi-in nong pai zawh nading uh itna tawh kong thum ngeungau hi. Leitung bup kipawlna dangte bangin lampai thaman hong kipia zolo ding cih natheihsa uhhi. Ahih zongin Zo minam it khempeuh in leitung mun tuamtuam leh gam tuamtuam panin hong hanciam in nong pai zawh ngiat nading uh kong thum phapha hi.

 2011 kum Kawlpi ah hibang mah GZA makaite kikhop ih nei ngei a, mi atampen 200 ciang bang ih lamet kawmkal ah 328 bang hong kipai zawh ciangin ih Zo minam itna pen kam bek tawh a gengen laibek tawh a gelhgelhte hilo in sup leh baai thuak ngiat a, I Zo minam itna hong kilangkhia veva peuh mah ahih manin lungdamna tampi nei-in Zomi kahikhak ka angtan pih ngiat hi. Tuin zong a masa mah bangin hong hanciam tentan hohdih un! ci-in kong thum phapha hi.

 A Nihna kong zaksak nop thu-in, kum hong kiveivei a, tuin 2013 khasawm kha hongtung petpet ta hi. Ei Zomi te’n hih khasawm kha pen KHUADO kha ci-in tangtawng pek panin i ciamteh hi. Ih puipate-in alawm alawm in ankuang naum khawm, zu leh sa nane khawm in itna nakilak diamdiam uhhi. Tua hia, leitung bup a om ka Zomi pih khempeuh aw no zong hih ih khangtangthu sung a, ih pu i pate zat KHUADO na-nabawl tek un! ci-in hong phawksak in kong hanthawn hi. No mun leh no mual tawh kituak in agina theithei in nana bawl tek un!

 Yangon khuapi ah bel alawm alawm leh akhua akhua in bawl kisawm ngeingai a, tua bangmah in Zomi bup Khuado pen November 6, 2013 ni-in Tedim Baptist Church – Yangon te biakinn ah anasia theithei in bawl kisawm hi. Zomi khat ihihna tawh Pasian kiang pan a, I san thupha khempeuh lungdam kohna leh eite khempeuh zong ukhat naukhat ihihna lahkhiat nading hunpha ahihi. No zong, Zomi om zahzah tawh Khuado nabawl tek ta un!

Itna leh deihsakna tawh,

Rev. Dr. S. Pau Khan En

GZA Makaipi 

9 OCT 2013

 


Comments




Leave a Reply