WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
It leh ngaih USA gamsunga om Zomi pih khempeuh USA gamsunga om Zomi te sihna vai ah khat leh khat ki vaipuak theih nading, luang kipham theih na ding gelna tawh ong kiphuankhia Zomi Innkuan USA Genvai video tawh a khat veina taangkona ong khahkhia ingh.mailam ah a hun zui in a hoihzaw leh a picing zaw in taangkona ong nei to zel nung.. hun lemah na etsak un.
Zomi sungah
Pa Tual Sawm Lian
Secretary
ZIUSA Genvai
Tulsa, OK

 


Comments
Leave a Reply