WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Zomi te pawi lakpan pawilian penpen khat ahi KHUADOPAWIPI tusawngteng amunmun tekpan amuntawh kizui in ih hunngahzia tawh kituakin Khuadopawipi ahithei bangin kibawl tek a ahi zongin


1. A ni kibang lo hi
2. Mun khat leh mun khat khua khat leh khua khat ih zatdan kibang lo hi
3. A thu kibang napi'n ih teldan kibanglo hi

Hih atunga thulu kong guan nadungzui in keimimal ngaihsutna ah hoih kasak ongpulak nuam ing. A hitheih zah in ani kibangsak tekin tua teh ko khuazatdan kei zatdan cih te pawl hikeizaw hen la Zomi bup ih telzia leh ih zatdan akibatkim zawh nadingin Zomi kipawna ahi GZA leh kipawlna tuamtuam pan makai te kikum khawm in akibang akineh penpen dingin laibu neu khat in gelh khia in tua siksan den thei leng cih kalung gulhna sawt mahmah ta hhi.

Zo ngeina alimzat deuh khua sunga ataltak zawdeuh te bang dongthei in lawkivailua te akisamlo teng paikhia in tulai khuahun tawh kituak leh khangthakte ading ahoih theipenpen in gawm tuah thei hileng cih hoih kasa hi.

Ei leh ei bel kitelsiam sam napi hangin minam dang ten ong dot uhteh adiakdiakin tuhun ciang Kawlkumpi ten zong minam te ngeina cihte ong thukimpihmahmah ta uh a eilam pan zong athu eitheihna bek hilo in minamdangte ong telpih theih dingin bang cihsep/zat leng hoih pen ding cihte thupi ka sa hi.Tukal sungin zong Myanmar News te ah ongsuaksak uh teh lungkim huai kasa mahmah hi.

Thu khat leuleu pan ih minam puan zatdan tawh kisai modle kidemna cih simlouh ni thupi zawdeuh te ah pasal ten ih minam puan kibangsak in numei ten zong ahithei zah in( agial leh akhui dan ) kibangsak thei hileng tua ihzatdan/ ih khuidan ziazua tesang a etlawm zaw diam cih zong ngaihsut huai kasa hi.

Zomi te mailam kalsuanzia ding lunghihmawhna tawh,

H- Vum Za Nang

tawmvei Dallas ( 918 ) 235-7234

 


Comments
Leave a Reply