WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Pi Zen Za Vung, Vangteh Khuami, Ngaihte beh, Tuizang khua(B. Pi Than Sian Neam), (Pu Khai Pum, Liimkhai Khuami, Haunam beh, late) ii zi in tuni November, 29, 2013 Friday, 12:10pm pawl-in, a lei nunna hong nusia-in, a it mahmah a tu-le-tate aa kipan a mipih Zomi khempeuh hong nusia hi.

Tate teng,

1. (Tg. Pau Khan Cin, late)
2. (Lia Cing Suan Neam, late)
3. Nu Niang Ngaih Man& Pa Pau Za Mung
4. Nu Cing Za Huai& Pa Pau Suan Kim(Lyin Lyin)

Tute teng,

1. Nu Cing Sian Vung& Pa Hau Suan Lian
2. Tg. Thang Sian Lian Muang
3. Lia Nem Lam Cing
4. Lia Vung Lam Dim
5. Tg. Pum Muan Piang
6. Lia Vung San Nuam
7. Tg. Pum Sian Thang
8. Lia Ram Lian Mawi
9. Tg. Robert Thawng Neih Sang 

Tusawn,

1. Tg. Niang Sian Hoih


Pi Zen Za Vung' tangthu atom-in,

   Tuizang Khua ah June 3, 1951 in suak aa, Semptember 20, 2008 kum in Malaysia zuan hi. November 6, 2013 in Fort Worth, Texas, USA hong tung hi.
   Zunkhum, Sikhum natna kum 20 sung bang athuak khit banah, 2012 kum in pumlang zawtna(Lyiphyiat) natna ngah hi. Malaysia pan a hongpai in, UNHCR te'n Siavuan khat leh Nurse khat tawh Fort Worth,Texas dong hongkha uh hi. 

Dahpihna,

   A omna, a tanu Nu Cing Za Huaite' inn pan November 29, 2013, Friday 12:10pm hun in hanmual hong liapsan ta ahih man-in, a nusiat a innkuanpih, khuapih, beh-le-phung khempeuh tawh kibang-in, a mipih Zomi khempeuh in ih dahpih hi.

   Vai omlai khempeuh pen mai Monday, December 2nd ni ciang kician thei panding ahih man in, ahunhun in a luanghawm lei ah ih khak niding hong zasakkik ding hi ungh.

A hopih nuamte, a hehnem nuamte leh tha apia nuamte in anuai-aa, information-te tung kidong thei hi.

Nu Huaikang, 817-449-5475

Tutpina ding mun,
Pa Pau Suan Kim& Nu Cing Za Huaite' Inn,
2300, Galleria Dr.
# 6707
Fort Worth, TX 76119

Ahun; November 30, 2013, Saturday, 6:00pm leh December 1st, 2013 Sunday hi phot hi, Update hong zasakkik nung.

Thupuak,

Pa Thang Tul Mung
Dallas/Fort Worth, Texas

 


Comments
Leave a Reply