WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Zomi Innkuan USA
Executive Committee
 
Dahna Pulakna : Pa Cin Suan Lian in hong nusia
 
Tennessee Gamkee, Nashville khuapi a om Pa Cin Suan Lian-te innkuan, Dec. 20, 2013 (Friday) ni in zato kilak dingin, a lawmte mawtaw tawh a paina panun tuahsiatna hong phukha uhhi. Pa Cin Suan Lian’ zi, Nu Awi Lun Cing pen a phei-guh liam in, a nuntakna sukha ding ahihloh hangin, naupai ahih manin limtak in kibawl thei nailo a zato lumlai hi. A tanu Lia Man Geel Sang (kum 2) pen tu in zato tuakzo hi. Pa Cin Suan Lian ahih leh, a tuahsiatna pan nakliamlua ahih manin Dec. 22, 2013 (Sunday) ni in, kibawlna zatopi panin aleitung nuntakna hong nusiata hi.
 
Pa Cin Suan Lian hong nusiatna hangin adah akap a om, a zi leh a tanu a kipan, meeltheih tanute, khuapih tuipihte, pawlpi mipihte leh Zomi kipawlna sung a pawlmite tawh akibang in, Zomi Innkuan USA, Executive Committee pawlzong nakpi takin kidah mahmah hi. Ama hong  nusiatna hangin dahnabek hilo, a zi leh a tanu-te zong phawk in kikhasia mahmah hi.
 
Pa Cin Suan Lian pen Zogam pan Laitui khuami, Mal Neu beh hi a, a hong nusiat laitak in kum (31) phapan hi. A innkuan un US leitang ahong sik zawh uhzong sawt nailo a, US gam sung ah nuntakna thak lam dingin zan lam nasep kuan in a hanciam mahmah mi khat ahi hi.
 
Pa Cin Suan Lian luanghawm pen Nashville khuapi a om, RC pawlpi in hong vuisak ding a, zandiak a kiphut, Zomi Community of Tennessee kipawlna in ahi thei zahin panpih ding cih thu kiza a, dahna sung pan kikhalum tuam mahmah hi. Pa Cin Suan Lian tawh kisai thu a kan nuam, a thei nuamte in Sia Khuppi (803-497-2924) leh Pu Tual Khan Suan (615-715-5147) tung ah kikan thei ding hi.
 
Pa Cin Suan Lian hong nusiatna hangin adah akap khempeuh anungta Pasian in hong hehnem in thathak ahong guan dingin thu ka ngen uhhi.
 
Dahna tawh;
 
Executive Committee
Zomi Innkuan USA, Inc.
 
Tulsa, OK.
December 23, 2013
 
 


Comments
Leave a Reply